×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

قانون تصویب قرارداد آب رود هیرمند منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان


قانون تصویب موافقت نامه راجع به ایجاد روابط پستی مستقیم بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی افغانستان


قانون تصویب عهدنامه ودادیه و تامینیه منعقده بین دولتین ایران و افغانستان


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بین دولتین ایران و افغانستان


قانون تصویب قرارداد تلگرافی باسیم و بی سیم بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی افغانستان


قانون اصلاح ماده 6 قانون اسناد صندوق پس انداز ملی


قانون ایجاد صندوق پس انداز ملی


قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فلات قاره


قانون راجع به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی (فلات قاره ) ایران


قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی آلگمین اکسپلوراتی ماچاپای


قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد


قانون متمم بودجه سال 1318 کشور


قانون بودجه سال 1318


قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه


قانون معادن


قانون معادن


قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاکمات جزایی و قانون مجازات عمومی مربوط به مستخدمین دولت


قانون تصویب عهدنامه دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری متحده مکزیک


قانون اصلاح پاره از مواد قانون استخدام قضات


قانون راجع به تعدیل مال الاجاره ها