×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده هفتم قانون قطع و فصل دعاوی بین افراد و دولت


قانون تصویب اعطا صفت ایرانی به والاحضرت فوزیه


متمم مواد الحاقیه به قانون دیوان محاسبات


قانون اساسنامه بانک ملی ایران


قانون تامین اعتبار برای پرداخت ترفیعات کارمندان و کمک به صندوق بازنشستگی


آئین نامه ترفیعات افسران شهربانی کل کشور


قانون مربوط به اجازه پرداخت تفاوت اضافات و ترفیعات تا آخر سال 1334 کارکنان دولت


قانون اصلاح ماده شش قانون ترفیعات ارتش


قانون اصلاح ماده 6 قانون ترفیعات ارتش


قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی ایران


قانون اصلاح فصل دوم و پنجم قانون ترفیعات ارتش شاهنشاهی


قانون اجازه مبادله عهدنامه حکمیت بین دولت علیه ایران و جمهوری اتازونی


قانون اصلاح قانون حکمیت


قانون راجع به قرار حکمیت بین متعاملین و طرز استماع شهود


قانون حکمیت


قانون اصلاح ماده هشتم قانون انحصار تجارت خارجی


قانون راجع به اختلاف صلاحیت بین محاکم عدلیه و دیوان محاکمات مالیه


قانون متمم بودجه سال 1314 مملکتی


قانون بودجه کل سال 1314 مملکتی


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قرار وجه الضمانه قضایی منعقده بین دولتین ایران و سوئیس