×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون حکمیت


قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و اقامت و تجارت منعقده بین دولتین ایران و دانمارک


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد تسهیل دوران بین المللی فیلمهای تربیتی


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغوا نسوان کبیره


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اوقاف


قانون راجع به فارغ التحصیلهای دبیرستانهای فلاحتی


قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی اتومبیلرانی


قانون الغا مالیات ارضی و دواب


قانون مربوط به وصول عوارض از بنزین به منظور کمک به مستمندان


قانون اعطای امتیاز معادن نفت شمال به کمپانی استاندارد اویل آمریکایی


قانون راجع به خیانت ولی قهری


قانون تکمیل قانون تصدیق انحصار وراثت


قانون اصلاح مواد 41 - 42 - 45 قانون انتخابات


قانون راجع به استخدام فارغ التحصیلهای کلاس قضایی در وزارت داخله


قانون اجرای اجازه اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه


قانون راجع به طبع اسکناسهای جدید


قانون تکمیل قانون بانک فلاحتی و صنعتی ایران


قانون تکمیل قانون قنوات


قانون راجع به حقوق انحصاری چای داخلی