×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

حدود صلاحیت هیات تحقیق اوقاف شامل تشخیص وقفیت و عدم وقفیت رقبات مختلف فیه بین اشخاص نیست


دستورات غیرقانونی مقامات بالا رافع مسئولیت نیست - قاچاق


رسیدگی به موضوع خارج ازصلاحیت قانونی و صدور دستورتوقیف املاک شاکی انتظامی صرفا به اتهام عضویت درتشکیلات فراماسونری


بلاتکلیف گذاشتن زندانیها به مدتهای طولانی - سوءاستفاده از موقعیت شغلی قضا - قاچاق


سوء استفاده از قدرت واعتبار قانونی دادگاه جهت دخالت در امور خارج ازصلاحیت درامراهانت واخراج کارگران


صدور اجازه تحت نظر قرارگرفتن متهم جهت تخلیه اطلاعات و تکرار مکرر اجازه مزبوردر5 نوبت بمدت جمعا 75 روز


خروج ازصلاحیت دادسرای انقلاب در رابطه با سمت اداری و دخالت دراموراستخدامی کارمندان رسمی وزارتخانه


متهم به اتهام عدم رعایت حجاب اسلامی خارج ازمحدوده کیفرخواست وخارج ازصلاحیت دادگاه محکوم شده است


صدور قرارعدم صلاحیت وارسال پرونده به دادسرای نظامی در جریان جمع آوری دلایل


دادرس دادگاه عمومی درعدم تصریح نام و سمت خود در رای صادره و در صدور حکم غیرمستند و در خروج از صلاحیت خود راجع به جرم حمل و نگهداری سلاح مرتکب تخلف شده است


خروج از صلاحیت دادگاه انقلاب ( ذبح گاو مرده وفروش گوشت آن )


رسیدگی به اتهام خارج ازصلاحیت دادگاه نظامی


ورود به رسیدگی خارج ازصلاحیت دادگاه انقلاب - اهانت - عدم تحقیق از شهود


رسیدگی به اتهام بدون دلیل و مدرک دایر براخذ رشوه و در صدور دستور جلب


خروج ازصلاحیت قانونی - فراغ از رسیدگی - تصحیح حکم


استفاده از عبارت نامتناسب در مکاتبه به این مضمون که (غلط کرده ) تخلف است


در پرونده صدور چک بلامحل بجای صدورقرار وجه الضمان ، قرار کفالت صادره شده است


صدورقراروثیقه دراتهام چک بلامحل بجای وجه الضمان نقدی یاضمانت نامه بانکی تخلف است


صدور چک بلامحل - گذشت شاکی بنحو مطلق جلب متهم


تجدیدنظردوم در صورتی پذیرفته است که جهت آن غیرجهت تجدیدنظر اول باشد