×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

شاکی فقط درمورد برائت حق تجدیدنظرخواهی دارد - قلت مجازات - تبدیل قرار تامین


صدور دستور تحت نظر قراردادن متهم بمدت 3 روزبر اساس تقاضای پاسگاه - عدم قیدقابلیت تجدیدنظر دردادنامه صادره


بی توجهی نسبت به ادعای متهم درخصوص پرداخت مبالغی از وجه چک و عدم تحقیق دراین باره - تاخیر صدور رای


عدم اعلام ختم رسیدگی پس از آخرین جلسه دادگاه و در تاخیر صدور رای پس ازآخرین جلسه دادگاه به مدت حدود یکماه


تاخیرناموجه رسیدگی به پرونده هاواعاده مکرر پرونده به مرجع انتظامی - اهمال دراخذ تامین مناسب


تاخیر بی مورد رسیدگی و اظهارنظرنهائی


تاخیر ناموجه رسیدگی و عدم اظهارنظر مقتضی و معوق گذاشتن بی وجه پرونده


دادگاه بدون مجوز قانونی رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخته است


بی توجهی به دلایل و مدارک ابرازی که موجب ارسال مکرر پرونده به مرجع انتظامی وتاخیر دررسیدگی شده است


تاخیر صدور حکم یکماه بعد ازختم رسیدگی در مال منقول قرار اناطه صادر شده است


پس ازگذشت 50 روز ازتاریخ اعلام ختم رسیدگی رای صادر شده است - رای مبهم و دارای خط خوردگی زیاد


لزوم ارسال پرونده به دیوان عالی کشوردراختلاف صلاحیت ذاتی


صدورتوقف عملیات مربوط به اجرای ثبت رباخواری


رسیدگی به جرم استعمال تریاک خارج از صلاحیت دادگاه عمومی است


صلاحیت ذاتی -تخلیه پادگان


دادیار انقلاب بصرف تصوراحتمال اقدام ضدامنیتی ، درمسئله حقوقی ورودخسارت بدون داشتن صلاحیت قانونی اقدام به تعقیب نموده تخلف است


فراری دادن متهم ازصلاحیتهای مراجع عمومی است


دادیار دادسرای عمومی درتعقیب وصدورقرار مجرمیت علیه متهمین بدون وجود هیچ دلیل ورسیدگی خارج ازصلاحیت درموضوع انفجارنارنجک


رسیدگی به امرصرفا حقوقی ایجاد خسارت دراثرعبورلوله آب حمام به گاراژبنیادخارج ازصلاحیت ذاتی دادسرا ودادگاه انقلاب است


رسیدگی به امرصرفا حقوقی تشخیص سابقه مالکیت مربوط به 50 سال قبل و صدورحکم به سلب مالکیت ورثه مالک به نفع غاصبین توسط دادگاه انقلاب