×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

صدور حکم زائد برخواسته خواهان غیرقانونی است


صدور حکم تخلیه محل کسب منحصر به موارد منصوص قانونی است


دخالت در امر قضا و صدور حکم تخلیه


پس از صدور حکم قطعی بر تخلیه و تعیین میزان حق کسب و پیشه ، و تودیع آن از طرف موجر، تعیین مجدد حق کسب و پیشه تخلف است


صدور حکم تخلیه بدون تعیین حق سرقفلی برای مستاجر، استنباط قاضی مزبور بوده و تخلف نیست


شریک مشاع میتواند نسبت به سهم خود درخواست تعدیل اجاره بها بنماید


خواسته خواهان صدور حکم تخلیه مغازه مورد اجاره بلحاظ احتیاج شخصی بوده - فسخ


ظاهر عبارت دلالت دارد که اگر مستاجر تا 15 روزاز تاریخ تعیین شده حاضربه امضاء نشود ، منظورحضور دردفترخانه است نه در دادگاه


دادخواست خواهان برای تخلیه مورد اجاره بلحاظ تخلف ازشرط مندرج در سند اجاره و انقضاء مدت اجاره و تعدی و تفریط مستاجر بوده ، دادرس دادگاه می بایست نسبت به موارد موردنظر خواهان رسیدگی نموده حکم دهد


رسیدگی دادگاه بدون اینکه دادخواست جلب ثالث به طرفین ابلاغ شده باشد - اجرای قرار بدون اینکه وقت اجرای قرار تحقیق و معاینه محل به وکیل خواهان ابلاغ شده باشد


تصویبنامه درباره تبدیل رتبه قضائی بانوان


دعوی مطروحه راجع به وقف بوده و دادگاه مدنی خاص صالح است


تصویبنامه درباره رسمی نمودن مستخدمین پیمانی


لایحه قانونی راجع به اجازه از جریان خارج نمودن اسکناسهای پنج و ده هزار ریالی


لایحه قانونی راجع به اجازه اجرای طرح توسعه مجتمع آموزشی پژوهشی درمانی وزارت بهداری و بهزیستی


لایحه قانونی راجع به واگذاری اعیانی و تاسیسات باغات احداثی سازمان عمران قزوین


لایحه قانونی راجع به مزایا و خسارات اخراج بازنشستگان وظیفه و مستمری بگیران و افراد آماده بخدمت که در کارگاههای بخش خصوصی به کار اشتغال داشته و از ادامه خدمت معاف گردیده اند


لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه دربارة کارکنان دولت ومشمولین قانون تامین اجتماعی که در جریان انقلاب اسلامی ایران از کار افتاده یا به درجه شهادت نائل شده یا میشوند


لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت مقرر در ماده 3 لایحه قانونی تأسیس وزارت نفت


لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی