×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به لایحه قانونی تصفیه سردفتران و دفتر یاران مصوب 1358 6 8


لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای مرکزی اوقاف


لایحه قانونی مربوط به اجرای طرحهای مشترک بنادر ماهیگیری چاه بهار و کنارک و بندر موقت چاه بهار (ماریناکو)


لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان سازمان منحله اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)


لایحه قانونی راجع به الحاق دو تبصره به لایحه قانونی مالکیت و بهره برداری از اراضی واقع در آبخور سد دز


لایحه قانونی راجع به نحوه اقدام نسبت به کالاهای متروکه


لایحه قانونی راجع به تشکیل شرکت سهامی مطالعات و گسترش پرورش کرم ابریشم ایران


لایحه قانونی راجع به واگذاری سه باب از خانه های کوی سیزده آبان متعلق به سازمان تربیت بدنی ایران به سه نفر از کارگران باشگاه استقلال


لایحه قانونی راجع به شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان ملی پیش آهنگی ایران و انجمن ملی اولیاء و مربیان ایران


لایحه قانونی راجع به تعقیب اشخاصی که بدون مجوز قانونی بمنظور بهره گیری از آب و برق تأسیسات وزارت نیرو و شرکتها و سازمانهای تابعه اقدام می نمایند وسیله دادستانی کل انقلاب اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به لغو لایحه قانونی اصلاح جدول شماره 2 ماده یک قانون حقوق و مزایای پرسنل نیروهای انتظامی


لایحه قانونی راجع به تبدیل وضع استخدامی هشت نفر همردیفان شهربانی جمهوری اسلامی ایران به درجه افسری


لایحه قانونی راجع به تعیین حقوق خدمت و حقوق وظیفه و مستمری کسانیکه بصورت موقت در ارتش استخدام و بعلت انجام وظیفه شهید یا معلول شده اند


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه بازنشستگی و بازخرید خدمت کارکنان سازمان شاهنشاهی خدمت اجتماعی سابق مصوب 1358 5 25


لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارائی و تعهدات شرکت سهامی تهیه و توزیع شیر ایران بشرکت سهامی صنایع شیر ایران و اداره صنعت شیر کشور زیر نظر وزارت کشاورزی و عمران روستائی


لایحه قانونی راجع به اداره سازمان مرکز تعاون کشور


لایحه قانونی ماده واحده بقانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به حق تقدم شرکت کنندگان در امتحان کارآموزی قضائی برای استخدام در کادر اداری و دفتری وزارت دادگستری


لایحه قانونی تأسیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به لغو قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی مصوب 28 دیماه 1343