×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به تأمین باهفتصدمیلیون ریال اعتباربمنظور خرید اورانیوم ازخارج کشور


لایحه قانونی بخشودگی و معافیت دانشجویان هنرجویان وفارغ التحصیلان دانشکده مخابرات وکارمندان مستعفی وزارت پست وتلگراف وتلفن ومؤسسات وابسته ازپرداخت وجوه التزام مندرج درتعهدنامه های خدمتی وخسارت دیرکرد متعلقه


لایحه قانونی راجع به اجازه شناسائی وبه اجاره دادن واحدهای مسکونی خالی


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادراداری وزارت آموزش وپرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اندازطرح طبثه بندی مشاغل معلمان کشور واحتساب سوابق تجربی آنان


لایحه قانونی راجع به اجازه واگذاری چهارصد دستگاه کانتینر به استانداری هرمزگان


لایحه قانونی اصلاح تبصره 3 لایحه قانونی الحاقی به قانون خدمت وظیفه عمومی


لایحه قانونی الحاقی به اساسنامه شرکت ملی صنایع فولادایران


لایحه قانونی راجع به استفاده ازخدمات آقای کاظم چیتاآساواچیندا دربانک مرکزی ایران


لایحه قانونی راجع به افزایش قیمت انواع سیگارهای تولیدی توسط شرکت دخانیات ایران


لایحه قانونی راجع به اجازه خریدازخارج کشور برای رفع بحران وکمبود کالاهای اساسی وپائین آوردن قیمت ها


لایحه قانونی راجع به تأمین اعتباربه منظور کمک به رانده شدگان ازکشورعراق


لایحه قانونی راجع به پاداش مستخدمینی که بازنشسته میشوند


لایحه قانونی راجع به اجازه اشتغال سه نفر از بازنشستگان بصورت خرید خدمت دربانک مرکزی ایران


لایحه قانونی راجع به اجازه اشتغال سه نفرازبازنشستگان بصورت خرید خدمت دربانک مرکزی ایران


لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری


لایحه قانونی راجع به اجازه استفاده وزارت راه و ترابری از باقیمانده اعتبار مربوط به بازسازی و مصارف فوری و پاکسازی مناطق زلزله زده خراسان (طبس) جهت پرداخت وام ضروری به کارکنان خود


لایحه قانونی الحاق دو تبصره به لایحه قانونی راجع به انتقال سهام و دارائی وتعهدات شرکت سهامی تهیه وتوزیع شیرایران به شرکت سهامی صنایع شیرایران واداره صنعت شیرکشور زیرنظر وزارت کشاورزی وعمران روستائی


لایحه قانونی راجع به اعاده بخدمت نه نفر ازاعضاء هیئت علمی دانشگاه اصفهان


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی راجع به تخصیص مبلغ 2000000000000 میلیاردریال بطور علی الحساب برای توزیع ازطریق بانک کشاورزی ودومیلیاردریال بطورعلی الحساب دراختیاروزیرکشاورزی وعمران روستائی برای پرداخت هزینه های ضروری


لایحه قانونی اخذ مالیات ازنوارهای ضبط صوت