×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

اصلاح آئین اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی


اصلاح آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک


آئین نامه انتظامی وکلاء دادگستری


اصلاح آئین نامه اجراء مفاد اسنادرسمی


اصلاح آئین نامه قانون ثبت


بخشنامه به کلیه دادستانها و بازپرسها و امنای دادگاههای بخش در مورد خودداری از دعوت پزشکان درمانگاههای سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی بعنوان کارشناس


بکلیه دادگاهها و دادسراهای تابعه مرکز و شهرستانها در مورد لزوم احترام به وکلای دادگستری


بکلیه دادسراها و دادگاهها و دفاتر مربوطه به آنها در مورد پیگیری پرونده بعد از اعطای نیابت قضائی


اصلاح آئین نامه دفتر اسناد رسمی


بخشنامه بکلیه دادسراها در مورد صلاحیت دادسرای دادگستری و نظامی


بخشنامه به عموم روسای دادگاهها و روسای دادگستریها و دادستانهای استان در مورد اداره جلسات دادگاهها


بخشنامه بکلیه دادسراهای شهرستانها در مورد همکاری در تعقیب متهمین حزب توده


آئین نامه ضبط اموال احزابی که به استناد اصل 21 متمم قانون اساسی منحل گردیده اند


اصلاح آئین نامه دستمزد کارشناسان


اصلاح قسمتی از تبصره 1 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت راجع به فقدان سند مالکیت


آئین نامه استملاک اتباع خارجه


اصلاح آئین نامه املاک واگذاری


قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری


آئین نامه قانون وکالت


اصلاح آئین نامه دفتر اسناد رسمی مربوط به تضمین سردفتران ودفتر یاران