×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

خیانت در امانت - کفایت دلایل


قاضی می تواند برای 24 ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید


اعتبار رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور - تجدیدنظر


مامور ابلاغ را که گزارش خلاف واقع می دهد مستوجب مجازات قانونی است


گواهی عدم امکان سازش - قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش


اگر گواهی عدم امکان سازش فقط بر مبنای توافق زوجین صادر شده و علت دیگری برای طلاق وجود نداشته باشد، در صورت انصراف زوج از طلاق ، نمی توان زوجه او را مطلقه نمود


محکوم علیه را نمی توان در قبال عدم پرداخت هزینه های اجرائی بازداشت نمود


صدور جلب سیار برای متهم در خارج از حوزه قضائی دادگاه فاقد مجوز قانونی است مگر اینکه با تفویض نیابت قضائی به مرجع قضائی محل اقامت متهمی که خارج از حوزه قضائی خودش باشد اقدام قانونی مبذول دارد


مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخیر تادیه ناشی از آن در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول ، خلع ید و مطالبه اجرت المثل در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است


ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و سایر مقررات


تصویبنامه در خصوص قیمت خرید تضمینی انواع برنج تولید داخل برای سال 1381


آئین نامه اجرائی بند(ل ) تبصره (4) قانون بودجه سال 1381کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ه) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381کل کشور


تعیین مجازات جمعی از موارد ابهام و اشتباه محاسبه ای درحکم نبوده و قاضی مجاز به صدور حکم اصلاحی بدون نقض حکم نمی باشد


صرف کشف وسایل آلات و ادوات استعمال در منزل دال بر مالکیت آن به صاحبخانه نمی باشد


دادگاه مرجوع الیه (دادگاه ثانی ) وقتی نظر برخلاف نظریه دیوان عالی کشور یا دادستانی کل دارد صرفا باید اظهارنظر نماید و حق صدور رای ندارد


صرف وجود قرائن ولو قوی مجوز عدول از اصل برائت نمی باشد


ملاک در الزام مداخله وکیل از سوی دادگاه مجازات اصلی تعیین شده برای آن جرم است


در صورت اجرای حکم موجبی برای اعمال ماده 11 ق- م- ا وجود ندارد


در صورت اصدار حکم تخفیفی از تاریخ صدور حکم مجازات قبلی قابل الاجراست