×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

در تخفیف مجازات باید مجموع مجازات (من حیث المجموع ) در نظر گرفته شود


چنانچه شخص معتاد خود را جهت ترک اعتیاد و درمان به دادگاه معرفی می نماید مجازات او فاقد وجاهت قانونی است


در صورتیکه قاضی صادر کننده حکم قبلا در سمت دیگری به پرونده رسیدگی ولی منجر به تصمیم نهائی نشده باشد از موارد رد دادرس نمی باشد


تبرئه متهم بازداشت (در زمان حاکمیت قانون سابق ) از اتهام اعتیاد به هروئین صحیح نمی باشد


اعمال مراتب تشدید ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به ادله قوی دارد


تبدیل مجازات مصادره اموال به جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است


بدون نقض حکم صدور حکم جدیدوجاهت قانونی ندارد


قسمت دوم ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن امتیازی است برای معتادینی که پس از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی خود را به مراکز مربوط معرفی نمایندو شامل معتادین دستیگر شده قبل و بعد ازآن نمی شود


در موارد شبهه و تعیین میزان خلوصی مواد دادگاه مکلف به ارجاع امر به کارشناس است


ماده 38 قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر به جهت زمان وقوع جرم و مقید نبودن مواد تخفیفی (درآن تاریخ ) لازم الرعایه نخواهدبود


دادگاه قبل از صدور حکم مکلف به احضار متهم و تفهیم اتهام به وی است


در صورت اعطاء عفو به محکوم مناط اعتبار در صدرو حکم آزادی مشروط باقی مانده کیفر قانونی و مقرر در حکم است


قلیان شیشه ای آلت مختصه استعمال مواد مخدر نیست


در صورتی که حداقل مجازات قانونی کمتر از سه ماه و حداکثر بیشتر از آن باشد دادگاه مکلف است بیش از91 روز حبس تعیین یا مجازات مقرر در قانون را تبدیل به جزای نقدی نماید


در صورت تعدد جرم مواد مخدر تعلیق مجازات وجاهت قانونی ندارد


تشخیص قانون اخف باقاضی دادگاه است


نقض مجازات اشد به موجب قانون لاحق مغایر با قانون است


در صورت احراز اعتیاد صدور حکم به استعمال همان مواد وجاهت قانون ندارد


شرط تحقق ماده 9 قانون مبارزه با مواد مخدر تکرار جرم و مجازات مرتکب است


صرف اعلام شکایت از ناحیه بستگان نمی تواندمثبت اتهام اعتیادباشد