×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.

دیه دامغه ، جراحتی که کیسه مغز را پاره کند ثلث دیه کامل است


حمل درخت با تراکتور و برخورد با بچه و به قتل رسیدن وی


بیمار را در پوست بز کرده و منتهی به فوت شده است


تزریق آمپول فشار به زانو منتهی به قتل شده است


انجام عمل چشم در مطب (خارج از بیمارستان )


اجازه عمل جراحی در مواردی موجب سقوط ضمانت می گردد که قصور و سهل انگاری انجام نشده باشد


با توجه به اینکه پزشکان قبل ازشروع به عمل جراحی از مریض رضایت گرفته اند و برائت حاصل نموده اند علیهذابه برائت متهمین از پرداخت دیه صادرمی شود


مستفادازنظراداره پزشکی قانونی تست حساسیت آمپی سیلین الزامی است


قصور در امر پزشکی


مسئله ضمانت خون متوفی ربطی به تقصیر و یاقصور در تخلف ازمقررات قانون (نظام پزشکی ) ندارد


ضمانت متخصص بیهوشی قابل تصدیق نیست


اقدام به بیهوشی در چنین شرایطی دور از عقل و احتیاط و مقررات حاکم می باشد


در ثبوت وتحقق ضمان ، استناد عرفی تلف به فعل شخص شرط است


دلیلی بر الزام متوفی ازناحیه کارفرما به کاراضافی مشاهده نمی شود - عدم احرازرابطه سببیت


چون علت حادثه معلوم نیست لذا سببیت متهم درقتل معلوم نیست و ضمانت شرعی آن دلیلی ندارد


مباشرت در قتل


مباشر فردی آگاه ، دارای سابقه کاری و فنی بوده است درنتیجه راجع به دیه او نمی توان کسی را ضامن دانست


ضمانت مسبب به علت عدم تخصص و آگاهی و تجربه مباشرثابت است


جنایت به مباشرت یا به تسبیب موجب ضمان است


در صورت تساوی مباشر و سبب ، مباشر ضامن است