×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حصول علم اجمالی و تعیین جانی به قید قرعه و حکم به پرداخت دیه


حضور عاقله در دادرسی و انتخاب نوع دیه


قتل خطای محض بااقرار جانی ثابت شده پرداخت دیه به عهده جانی است


قتل خطای محض بااقرار جانی ثابت شده پرداخت دیه به عهده جانی است


درقتل خطای محض فامیل جانی به نحوالاقرب فالاقرب دیه رابپردازند


ترتیب ایادی در قتل


شرکت در قتل


شرکت در قتل


مشارکت در قتل عمدی


مشارکت در قتل عمدی


شرکت در قتل عمدی - شرکت در جرم


مشارکت در قتل عمدی


درجرم فک پلمب اگرفرد یا افراد خاصی بعنوان متهم معرفی نگردیده وقابل شناسائی نباشند،شخصیت حقوقی بعنوان متهم قابل تعقیب نیست