×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

عاقله متهم محکوم به پرداخت نصف دیه کامله برای زایل شدن بینائی چشم راست مصدوم محکوم می شود


با توجه به گواهی پزشکی دائر بر کوری کامل یک چشم ، تعیین دیه به میزان سی وسه درصد خلاف قانون است


هزار و پانصد درهم بابت 35درصد کری گوش راست مجنی علیه


از بین رفتن حس شنوائی هردو گوش یک دیه کامل دارد ودیه ضایعه وارده نیز باید 60درصد دیه کامل تعیین شود


سه هزار درهم به عنوان دیه ضربه مغزی با30درصد نقص عضو


به لحاظ این که مغز در اثر ضربه از کارافتاده ازمصادیق ماده 444 قانون م ا است نه ماده 187


تعیین دیه برای شکستگی استخوان صورت


به علت بهبودی استخوان بدون نقص متهم باید به چهارپنجم خمس دیه شکستگی محکوم شود


شکستگی استخوان لگن به میزان ده درصد نقض عضو


تعیین 950 درهم به عنوان ارش برای شکستگی لگن


با توجه به مهرالمثل اقارب و ارحام متهم به پرداخت ریال در حق متهمه محکوم می شود


با از بین رفتن بکارت طبق گواهی پزشکی مهرالمثل به عهده متهم است ولی اضافه نمودن زائد برآن در صورتی صحیح است که پزشک افضاء را نیز تصریح نماید در این صورت دیه ثابت می شود


صدور حکم به محکومیت دو نفر برای شکستگی ترقوه چپ که در اثر یک ضربه بوده صحیح نمی باشد


چهاردرصد درهم بابت دیه شکستگی استخوان ترقوه


تعیین چهار دینار به عنوان ترک دنده سمت چپ در حکم دادگاه با رعایت تهاتر


هزار درهم به عنوان دیه تورم بیضه چپ - اعاده دادرسی


وقتی شرکا در قتل دو نفر بوده وازیکی ازآنهااولیای دم اعلام گذشت کرده باشند نسبت به رد فاضل دیه به قاتل محکوم به قصاص فرق میکند و باید اولیای دم نصف دیه کامله رادرحق قاتل بپردازند


درکشتن مقتول صرف ادعای تجاوزبه خواهرمقتول واستنادبه دفاع مشروع قابل قبول نیست


ارتباط نامشروع مقتول با همسرقاتل هرچندکه مسلم باشد ولی مجوزقتل نبوده وادعای مهدورالدم بودن مسموع نیست


کشتن مقتول درهنگام زنا برای شوهرجایزاست نه بعدازآن