×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

ادعای دفاع مشروع بایدمستند به دلیل باشد


دفاع مشروع زمانی پذیرفته است که تجاوز تناسب داشته باشد


دردفاع مشروع متهم باید جراحاتی شبیه آنچه که ازسوی مقتول واقع شده انجام بدهدودرصورت تعدی از آن بایددیه بپردازدوقصاص نمیشود


ادعای متهمین دایربه دفاع مشروع بایدمدلل باشد


اگرمقتول تجاوز فعلی به قاتل یا شخص دیگری را نداشته باشد دراین کشتن او دفاع مشروع تلقی نمیشود


اگردفاع متناسب با حمله نباشدموجب معافیت از مجازات نیست


دفاع متهم برای خلاصی برادرش از مرگ حتمی دفاع مشروع تلقی می شود


دردفاع مشروع باصدورحکم برائت متهم ،موجبی برای پرداخت دیه مقتول وجودندارد


اگردفاع متناسب با خطر بوده باشد موجب معافیت ازمجازات است


دفاع از عرض موجب برائت ازقتل عمدی است


رضایت مجنی علیه قبل از فوت باعث سقوط قصاص می شود لکن وراث حق مطالبه دیه را دارند


صدور حکم بر قصاص نفس برمبنای درخواست دادستان کل کشورشامل مواردی است که مجنی علیه فاقد ولی دم وموضوع موردحکم دارای ماهیت حقوقی مالی و عنوان دیه و ارش داشته باشد


پرداخت دیه کامل در حق دادستانی کل کشور به علت عدم دسترسی به وراث مقتول


مقتول فاقد اولیاء دم است و دادستان کل کشور مطالبه دیه نموده است


دادستان کل کشور با توجه به شناخته نشدن اولیاء تقاضای دیه نموده است


درغیبت طولانی ولی دم حاکم شرع که قاضی صادر کننده حکم است بایستی برابرمصلحت در خصوص تعیین کیفر قتل عمدی اتخاد تصمیم نماید


دادستان کل با توجه به نامعلوم بودن اولیای دم مقتول ،تقاضای قصاص نموده است


انتخاب نوع دیه فاضل برجنایت برعهده اولیای دم پرداخت کننده است و به اختیار محکوم علیه و یا وکیلش نمیباشد


به اولیای دم اذن و اجازه داده می شود متهم را شخصا قصاص نمایند


اگردادگاه بدون تامین سهم صغارمقتول به محکومیت قاتل به قصاص رای صادرنمایداین رای فسخ میشود