×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

الزام اولیای دم خواهان قصاص به تودیع سهم الدیه فرزندصغیرمقتول


الزام اولیای دم خواهان قصاص به پرداخت سهم الدیه یک پسر ودختر مقتول که گذشت کرده اند به قاتل


با توجه به وجود طفل نوزاد اجرای حکم قصاص به تاخیر میافتد تا خطر مرگ از طفل برطرف شود


اگرمحل حادثه قتل شارع عام باشدوقاتل معلوم نباشددراینصورت دیه بایدازبیت المال پرداخت شود


بااثبات حضور متهم در محل واقعه لوث ثابت میشود


نصاب قسامه درقتل غیرعمد بیست وپنج قسم است


نصاب قسامه در قتل شبه عمد بیست و پنج قسم می باشد


داشتن علم و جزم قسم خورندگان در اجرای قسامه باید تصریح ورعایت شود


حضورمتهم درمحل قتل موجب لوث است


چون هیچ کدام از قسم خورندگان نوع قتل را دائر به اینکه عمدی یاشبه عمدی یاخطای محض است تعیین ننموده اند لذاازموجبات فسخ رای است


اگر رابطه خویشاوندی تعدادی از حالفین محرز نشده باشدازموجبات فسخ دادنامه است


مدعی موقعی می تواند برای اثبات ادعایش پنجاه بار قسم یادکند که بستگانی نداشته باشد


درقسامه بابودن رجل واجد شرایط ، زن حق قسم خوردن ندارد


چنانچه اولیای دم کبیرباشندخودشان بایدبرای قصاص شکایت نمایندو درصورت تعذردرمعرفی شهودبرای قسامه راسا قسم یادنمایند


درجرم شرکت دراختلاس احرازعلم واطلاع شریک جرم لازم وضروری است


عدم دعوت شاکی و رسیدگی بدون حضوراوازموجبات نقض رای است


اگردر زمان وقوع جرم ماده 75 قانون تعزیرات حاکمیت داشته باشددر اینصورت قانون سابق رعایت میشود


استناد به قانون موخر که مجازات آن نسبت به سابق اشداست وجاهت قانونی ندارد


دادگاه رعایت تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و را نکرده و به جای 7 سال حبس دو سال برای متهم تعیین کرده است - مدت تعلیق


درجرم اختلاس دادگاه براساس دادخواست ضرروزیان تقدیمی میتواند علاوه برمجازات تعزیری هریک ازمتهمین رابه استردادقسمتی ازمال مورداختلاس محکوم نماید