×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

اگرمتهم قبل ازصدورکیفرخواست مال مورداختلاس رامستردنمایدازتمام یا قسمتی از جزای نقدی توسط دادگاه معاف میگردد


شاکی یا مدعی خصوصی فقط نسبت به رای برائت متهم حق تجدیدنظرخواهی دارد وشاکی ازقلت یانوع مجازات حق تجدیدنظر خواهی ندارد


با توجه به تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات جرم اختلاس تعلیق شده است


تعیین مجازات جزای نقدی بمیزان دوبرابر وجه مورد اختلاس


پس از بازنشستگی حکم به انفصال ازخدمات دولتی موضوعیت ندارد


اختلاس و برداشت بنفع خود در وجوهی که بابت خرید ماشین آلات و مصالح برای کارمند مختلس حواله صادر و پرداخت می شده است


اختلاس درهواپیمائی ملی ایران


اگرنماینده اداره دارائی درزیرحکم بنویسد(به دیوان کشورمراجعه خواهدشد تقاضا میشود پرونده رابه آنجابفرستید)این عبارت دلیل فرجام خواهی نیست


اگرمتهم درزیرحکم پژوهشی بنویسد(تقاضای رسیدگی پژوهشی دارم )یا بنویسد (تقاضای تجدیدنظر دارم (این عبارت فرجامخواهی تلقی نمی شود


اگردرآخرحکم پژوهشی قیدشده باشدکه ( این حکم فقط قابل رسیدگی فرجامی است ) و متهم هم درزیرحکم مزبورنوشته باشد(استدعای رسیدگی دارد)این عبارت حاکی ازدرخواست فرجام تلقی میشود


نوشتن عبارتی به این نحو (اعتراض دارم وتقاضای رسیدگی می نمایم ) در زیرحکم پژوهشی دلالت بردرخواست رسیدگی فرجامی ندارد


اگردادستان استان درزیرحکم تبرئه متهم بنویسد(طبق ماده 430مکرر پرونده کاربرای استحضاردادستان کل تقدیم میشود)ازعبارت مزبوراستفاده نمی شودکه مشارالیه درمقام فرجامخواهی بوده بنابراین پرونده قابل طرح دیوان کشورنیست


رائی که دیوان جنائی راجع به توقیف یارفع توقیف روزنامه صادرمیکند قرارمحسوب بوده وقابل فرجام نیست


اگرمتهم درزیررونوشت حکم پژوهشی بنویسد(فرجام داده خواهدشد)این جمله درخواست فرجامی بشمارنمی رود


وصول دادخواست فرجامی دادستان استان به دفتردادسرای استان که برحسب ماده 87قانون تشکیلات دادگستری تشکیل شده ازحیث حفظ مدت فرجامی منشا اثرنمی باشد


درموردنوشتن عبارتی به این نحو(به رویت این جانب رسیدپژوهش دارم ) - فرجام


نوشتن عبارت (ازاین حکم اعتراض دارم )درزیرحکم پژوهشی درخواست فرجامی تلقی نمی شود


رویت شد لایحه اعتراضی به دیوان کشورتقدیم خواهدشد - این عبارت دلالت برانشا فرجامخواهی نمی نماید و ظاهر دراخباراست که فرجامخواهی قانونی نخواهدبود


دردعوی قتل چنانچه اولیاء دم صغیرباشند دراینصورت استیذان دادستان لازم است


باوجودحکم محکومیت خوانده به پرداخت دیه محکومیت وی به پرداخت مبلغ دیگری تحت عنوان خسارت زمان بیکاری وغیره موجه نیست