×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

خسارات ناشی ازتصادف وضرروزیان ناشی ازسلب قدرت کارکردن قابل مطالبه نیست زیراپرداخت دیه درحقیقت خسارت ناشی ازجرم است


درچک وعده دارکه هنوز موعد پرداخت دین فرانرسیده است دادخواست ضرروزیان محکوم به رداست


اصولا برای دادستان استان مبدامهلت فرجامی ازاحکام دادگاه استان ، تاریخ رویت حکم است


در نزاع منتهی به قتل مسئولیت قتل بعهده شخصی است که مقتول با ضربه وی به قتل رسیده است


در دعوی قتل مدعی علیه باید معلوم و مشخص باشد


درقتل عمد دادگاه بایددرمورد اولیای دم صغیر نیز تعیین تکلیف نماید


اولیای دم در طرح دعوی قتل عمدی باید جازم باشند


اقرار صریح متهم ، عندالحاکم فی محکمه است


اقرار مجرم (اقوی الادله ) است و از شهادت شهود و غیره مهمتراست


اقرار متهم موجب اثبات دعوی قتل است


هنگام اجرای قسم نوع قتل ذکر نشده است


به لحاظ شبهه در ثبوت نوع قتل و اثبات دعوی و رای دادگاه مبنی برقصاص نقض می گردد


قاتل در میان عده ای محصور بوده است


در موارد لوث ابتدا از متهم خواسته میشودکه برای برائت خود دلیل ارائه نماید و در صورت عدم ارائه ،دعوی مدعی با قسامه ثابت میشود - تجدیدنظر برای باردوم درصورتی پذیرفته است که جهت آن ،همان جهت تجدیدنظر باراول نباشد


حکم قصاص نفس از متهم باتوجه به تودیع سهم صغارازدیه مقتول با توجه به شکایت اولیای دم کبیر،قانونی است


اگراولیای دم نوع قتل راعمداعلام ولی دادگاه شبه عمد تشخیص دهددر اینصورت اولیای دم حق تجدیدنظرخواهی ازرای دادگاه را به اعتبار اینکه متهم برائت نیافته وبه نوعی محکومیت حاصل نموده است ندارند


اقراربه قتل عمد که موجب علم متعارف و عادی برای قاضی صادرکننده رای میگرددموجب قصاص نفس است


باتوجه به اقرارمتهم به قتل عمد وتودیع سهم صغارازدیه ، صدورحکم به قصاص نفس بلامانع است


در حقوق الناس (مثل قتل ) جای تمسک به اصل کلی برائت نیست وبدون اجرای قاعده (الیمین علی من انکر)برائت شرعی حاصل نمیشود


اقراراولیه متهم درمراحل تحقیق بعنوان حصول علم قاضی به قتل عمد، کافی برای تعیین مجازات قصاص نفس است