×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

عمل شخصی که بعدازقتل عمدباهمکاری قاتل جسدمقتول راسوزانیده است معاونت درقتل محسوب است


باگرفتن کاردازدست متهم موجبی برای قتل وی واستنادبه دفاع مشروع وجودندارد


درپرتاب دسته هاون واصابت آن به مقتول نوع قتل عمدی است وعمل شخصی که باهمکاری قاتل جسدرامخفی نموده است معاونت درقتل میباشد


اگرمتهم درتحقیقات مقدماتی به ارتکاب قتل عمداقرارنمایددادگاه میتواند به استناد علم قاضی به عنوان یکی از طرق اثبات قتل عمد، حکم قصاص صادرنماید


اگرکسی به قتل عمدی شخصی اقرارنمایدودیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرارنمایددرصورتی که اولی ازاقرارش برگرددقصاص یادیه ازهردو ساقط میشود واین درحالی است که قاضی احتمال عقلائی ندهدکه قضیه توطئه آمیزاست


ماده 233 قانون م ا یک از موارد استنادی در رای است


بااقرار به قتل عمد گرچه یک مرتبه هم باشد قتل عمدثابت میشود


اگرمجرمیت متهم برمبنای حصول علم قاضی احرازشود دراینصورت محکومیت وی به قصاص نفس اشکال قانونی ندارد


اقرارمتهم به قتل درمرحله تحقیقات مقدماتی بعنوان علم قاضی موجب قصاص نفس است


درخواست تجدیدنظر برای بار دوم که بدون ارائه دلیل و مدرک جدید و موثری باشد پذیرفته نشده و موجب فسخ دادنامه نمیگردد


قتل عمد موجب قصاص نفس است هرچندکه قاتل بااقراربه قتل ،انگیزه آن آن راحامله شدن دخترش به طورنامشروع به وسیله مقتول ذکرکرده باشد


وجود قرائن و امارات ظنیه موجب لوث با توجه به عدم ارائه دلیل از سوی متهم بر بی گناهی خود، موجب اجرای مراسم قسامه است


اگرقرائن ظنیه برای تحقق لوث کافی نباشد دراینصورت موجبی برای قسامه نیست


درقتل عمد ، حضور و شهادت یک شاهد در صحنه قتل از موجبات لوث است


قصاص متهم به قتل عمد ازطرف اولیای دم کبیرپس از تودیع سهم صغاراز دیه مقتول بلامانع است


اقرار به درگیری و اختلاف با مقتول ازموجبات لوث است


وجود عدوات و اختلاف شدید خانواده قاتلین با مقتول ازموارد لوث است


حضور متهم در محل درگیری ازموجبات لوث است


حضور متهم در محل درگیری از موجبات لوث است


بااثبات حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل توسط مدعی موردازموارد لوث است