×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

درحقوق الناس دادگاه پس ازاجرای مقررات باب مدعی و منکر باید رای برائت صادرنماید


درصورت عدم اقامه بینه توسط مدعی ،برای منکرحق اخلاف وجوددارد


اگرمدعی برای اثبات دعوی خوددلیل نداشته باشداقامه بینه توسط مدعی علیه بر بی گناهی خود موجب برائت است


سابقه خصومت و اشتهار موضوع قتل از سوی متهم در محل وسایرقرائن مورد رااز موارد لوث قرار می دهد


با بودن پدر متوفی برادر متوفی مدعی محسوب نمی شود


وجود قرائن ونشانه های ظنی معارض بایکدیگرموضوع راازموارد لوث خارج میسازد


شرکت درنزاع ازموجبات لوث است


متواری بودن متهم و اقرارش در حضور مامور بدرقه دایربرقتل ،ظن بر توجه اتهام راحاصل و مورد از موارد لوث تشخیص میگردد


در مورد قسم خورندگان در باب قسامه رجولیت شرط است


چنانچه شکات دلیلی علیه متهم نداشته باشندفقط حق استحلاف برای آنها ثابت است


چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود،بینه معتبراقامه نکند لوث محقق می شود


دادستان شهرستان نمی تواند ازحکم دادگاه استان فرجام بخواهد


درموردفرجامخواهی دادسرای استان نسبت به این قسمت ازحکم که بر محکومیت صادرگردیده به لحاظ عدم موافقت جناب آقای دادستان کل باطرح آن به استنادتبصره 3ماده 432آئین دادرسی کیفری قابل طرح شناخته نمی شود


قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان کل (درصورتی که هچیک ازطرفین دعوی فرجامخواه نکرده باشند)پس ازانقضا مهلت مجوزقانونی ندارد


حکمی که از دادگاهها بعنوان حل اختلاف صادرمیشود قابل فرجام نیست


فسخ قرارمرورزمان دردادگاه استان واعاده پرونده به دادگاه جنحه برای رسیدگی به اصل عمل ازقرارهای قابل فرجام نیست


رای دیوان جنائی راجع به توقیف یا رفع توقیف روزنامه قرارمحسوب بوده وقابل فرجام نیست


قرارهای دادگاه جنائی که درجلسه مقدماتی صادرمیشودوقتی قابل فرجام است که اصولاکارازدادگاه خارج کند


رد تقاضای تبدیل وجه الضمان به کفالت که ازطرف دیوان جنائی صادرمیشود قابل فرجام نخواهدبود


چون قرارقابل تعقیب بودن متهم کارراازدادگاه خارج نمی کندتابتوان آنرامانندبعضی ازقرارهای دادگاه استان حکم تلقی نمودازاین روفرجام خواستن ازچنین قراری موردندارد