×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.

ازقراری که دیوان جنائی مبنی برتوقیف متهم صادر می کند نمی توان فرجام خواست


قرار رد تقاضای پژوهش وکیل تسخیری متهم صادرازدادگاه استان قابل رسیدگی فرجامی نیست


پس ازنقض حکم دردیوان کشور (ازلحاظ ماهیت ) دادگاه مرجوع الیه ملزم به اتخاذ رای طبق نظریه دیوان کشورنخواهدبود


قبول تقاضای فرجام ماهوی دادستان دیوان کشوردرصورتی که هیچیک از طرفین دعوی فرجامی نخواسته باشندپس ازانقضا مدت قانونی مجوزقانونی ندارد


خدشه دردلائل استنادی دادگاه جنائی اعتراض قانونی محسوب نبوده و اصولاقابل اعمال نظرفرجامی نیست


کفایت یا عدم کفایت دلائل - فرجام


درنظرگرفتن خصوصیات موجوده درواقعه قتل وکیفیت عمل مقتول راجع به محکمه حاکمه بوده وقابل اعتراض درمرحله تمیزی نخواهدبود


ایرادبنظردادگاه صادرکننده حکم درتشخیص موضوع وکیفیت عمل اصولا قابل رسیدگی درمرحله فرجامی نیست


وقتی که دادگاه درحدود اختیار قانونی تعیین کیفرنموده باشد عدم تناسب آن ازلحاظ میزان موردنظرتمیزی واقع نخواهدشد


دادیار دادسرای عمومی درپذیرفتن شکایت ازشخصی که شرایط قانونی و پروانه وکالت دادگستری را نداشته و درتعقیب متهم به موجب شکایت غیرذینفع مرتکب تخلف شده است


وکالت شخصی که دارای شرایط لازم برای وکالت نبوده - وکالت اتفاقی - دادیار دادسرا موضوع پرونده را حقوقی و فاقد وصف جزائی تشخیص داده ولی بجای صدورقرار منع پیگرد، مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نموده است


دادیار دادسرای عمومی در رسیدگی به شکایت کسی که هیچگونه وکالتنامه یا قائم مقامی ازمالک نداشته مرتکب تخلف شده است


پذیرش وکیل دادگستری از طرف دادگاه بدون تقدیم وکالتنامه در پرونده تخلف است


ممنوعیت استفاده ازغیرضابط دادگستری


قرعه - مسئولیت تضامنی - دیه - ارش - شئون شغلی


محدوده کیفرخواست - بازداشتگاه


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات هزینه وتملک دارائی های سرمایه ای


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان دهلران


الحاق یک تبصره به ماده 19 آئین نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی


انتخاب نایب رئیس دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی