×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

دادیار دادسرای انقلاب اسلامی در رسیدگی به موضوع صرفا حقوقی و خارج ازصلاحیت دادسرای انقلاب درارتباط بااختلاف روابط استیجاری مرتکب تخلف شده است


رئیس دادگاه انقلاب درصدورحکم خارج ازصلاحیت ذاتی دادگاه مرتکب تخلف شده است


دادسرای انقلاب اسلامی بدون اعتنا به ایراد مشتکی عنه و بدون اعتنا به حدود صلاحیت دادسرای انقلاب مبادرت به صدور کیفرخواست درامرصرفا حقوقی نموده تخلف است


پس از برقراری رابطه شرعی و قانونی استخدامی بین فرد و اداره یا کارخانه ، حق ادامه کار یا تعلیق یا انفصال وی تابع مقررات خاص استخدامی و سایر قوانین مربوط است


در صورت استناد حاکم به علم خود، اعتبارعلم مخصوص به مواردی است که قرائن وشواهد ودلایل مفیدعلم ،برای متعارف مردم ،در پرونده منعکس باشد


درحکم صادره منشاء علم قاضی باید قید و تصریح و در غیراینصورت تخلف محسوب است


صدور حکم به استناد علم قاضی درصورتی معتبراست که برای هر حاکم شرعی علم یکسان بوجود آید


رئیس دادگاه دراستناد به علم خود باید مبانی علم را ذکرنماید


قاضی در استناد به علم خود باید مستندعلم خود را ذکر نماید


چون موضوع حقوقی است با لحاظ اینکه قاضی عضو هیئت 7 نفره قدر متیقن در حد رئیس دادگاه حقوقی دو می باشد لاجرم مرجع صالح به رسیدگی نسبت به قاضی مذکور که صرفاً جنبه حقوقی دارد دادگاه حقوقی یک است


خواسته دعوی اصلی خواسته ای مالی محسوب می شود که به مبلغ پانصدو هفتاد هزار تومان تقویم شده و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک میباشد


مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است و انتزاع محل اقامت خوانده مجوز صدور قرار عدم صلاحیت تلقی نمی شود


خوانده دعوی مجهول المکان اعلام شده وخواهان به شرح دادخواست ضمن تعیین محل اقامت خوانده در شهرستان قم اضافه نموده خوانده مجهول المکان است و با این ترتیب بر اقدام خواهان در تعیین محل اقامت خوانده در شهرستان قم اثری مترتب نیست


با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل تفرش در رسیدگی به دعوی مطروحه حل اختلاف می نماید


تغییر بعدی محل اقامت خوانده موجب زوال صلاحیت دادگاه نمی باشد


خوانده در دادگاه حقوقی یک ساوه قائم مقام دادگاه مدنی خاص ساوه حاضر شده و محل کار و سکونت خود را در حوزه قضائی شهرستان ساوه اعلام داشته است


از آنجا که اقامت و سکونت خواندگان در حسن رود در تاریخ تقدیم دادخواست محقق نگردیده و خواندگان در نشانی مزبور سابقه ابلاغ صحیح ندارند


معیار تعیین و تشخیص صلاحیت مراجع قضائی تقسیمات کشوری است


دادگاهی صالح به صدور دستور موقت می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد


خواسته دعوی مطالبه خسارات ناشی از اجرای پروژه راه آهن جدیدالاحداث به اراضی کشاورزی است نه اعتراض به تملک ، صلاحیت دادگاه تائید می شود