×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواسته دعاوی مطروحه متفاوت است و در پرونده اولی خواسته خلع ید از


رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به اموال توقیف شده با همان دادگاهی است که حکم توسط آن اجرا میشود هرچتد دادگاه کیفری باشد


دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه شرکت باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود


چون اموال غیر منقول متوفی در حوزه قضائی صومعه سرا بوده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه صومعه سرا می باشد


خواسته خواهان از خوانده الزام به انجام تعهد و مطالبه ارز بوده و دعوی مربوط به مال منقول تلقی می گردد و دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد


خواهان برای مطالبه حق ادعائی خود در مراجعه به دادگاه محل اقامت خواندگان و محل وقوع و انجام قرارداد مخیر بوده است


خواهان مدعی است خواسته بدهی خوانده مربوط به قبل از انتقال است و لذا مختار در اقامه دعوی در محل تنظیم و اجرای قرار داد بوده است


خواسته خواهان به مطالبه سهم الارث دختر متوفایش از بابت مهریه بوده لذا موضوع در صلاحیت دادگاه حقوقی است


خواسته خواهان الزام خوانده به نصب و مرمت کاشی کاری درب مسجد قاضی است که دعوی در اصل وقفیت نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است


هر چند خواسته مطالبه مهریه است لیکن به علت فوت شوهر رابطه زوجین قطع و نتیجتاً دادخواست صرفاً مطالبه طلب از ورثه متوفی محسوب و خارج از صلاحیت دادگاه مدنی خاص است


در تاریخ تقدیم دادخواست خوانده دعوی در شهرستان خرم آباد مقیم بوده و دادگاه مدنی خاص خرم آباد واجد صلاحیت رسیدگی بوده و تغییر بعدی محل اقامت در فرض صحت اثری در امر صلاحیت ندارد


تاریخ تسلیم دادخواست مناط صلاحیت است تغییر اقامت خوانده بعد از ابلاغ واقعی وقت اولین جلسه دادرسی موجب تغییر صلاحیت دادگاه نمی شود


صلاحیت مذکور در ماده 22 با عنایت به کلمه می تواند مذکور در آن صلاحیت اضافی و انتخابی بوده نه استثنایی به اصل صلاحیت اقامتگاه خوانده


دادگاه با لحاظ آنکه محل انعقاد قرارداد و اقامتگاه خوانده نیز شاهرود است خود را صالح ندانسته است


چون منشاء دعوی مربوطه به اتومبیلی است که در دزفول توقیف و مورد نزاع واقع گردیده است لذا دادگاه حقوقی یک دزفول صلاحیت رسیدگی دارد


محل پرداخت وجوه چک و اجرائیه صادره شهرستان سبزوار می باشد دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته است


عدم صلاحیت نسبی که صلاحیت محلی نیز نوعی صلاحیت نسبی است موجب نقض رای از این جهت نمی باشد


تعیین وقت دادرسی به تصور این که اقامتگاه مندرج در دادخواست اقامتگاه خوانده است و ثبوت خلاف آن در جریان ابلاغ به منزله قبول صلاحیت نمی باشد


مقیم نبودن خوانده در محل پرداخت چک نفی صلاحیت از دادگاه نمی کند


اختیار خواهان در مراجعه به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد در دعاوی راجع به اموال منقوله ناشی از قرار داد سلب اختیار از وی در مراجعه به دادگاه محل اقامت خوانده نمی نماید