×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

مرجع رسیدگی بدعاوی سورشارژ و جایزه مربوط به تسریع درتخلیه کالاهای وارده به بنادر کشور کمیسیون متشکل در شرکت بازرگانی دولتی است


تعیین پاداش جهت اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تعاونی فاقدمجوز قانونی است


حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی باید تا پایان جلسه و اتخاذ تصمیم محفوظ باشد


هیئت مدیره شرکت تعاونی نمیتواند بیکی از کارمندان یااعضاء جهت اقامه دعوی یا دفاع از آن در محاکم نمایندگی بدهد


تقسیم سود به صاحبان سهام شرکتی که در اجرای لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یامدیران موقت جهت سرپرستی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، تجاری و کشاورزی تحت پوشش وزارت بازرگانی قرارگرفته اند اشکالی ندارد


مطالبه وجه در مورد سفته عندالمطالبه باید وسیله اظهارنامه بعمل آید و تاریخ ابلاغ اظهارنامه روز ووعده یاسررسیدمحسوب میگردد


ماده 13 قانون تجارت شامل اسناد ومدارکی نظیرفاکتورهاهم میشود


درآمدهای اداره تصفیه امور ورشکستگی موضوع ماده 293 قانون تجارت و قسمت دوم ماده 54 قانون تصفیه امور ورشکستگی از عوائد و درآمدهای اختصاصی وزارت دادگستری نیست


اقامه دعوی علیه ظهرنویس چک ظرف 3ماه بلااشکالست و نیازی به ارسال اظهارنامه نیست و برای تامین خواسته سپردن خسارات احتمالی نیاز ندارد


در صورت گم شدن چک بانکی و صدور امر بپرداخت از طرف محکمه ، وجه آن از طرف بانک باید پرداخت شود و به آن دعوی خسارت دادرسی تعلق نمیگیرد؟


در صورت قید نشدن تاریخ صدور به حسب سال در چک ، چک بدون تاریخ محسوب میشود


فوت صادرکننده چک مانع پرداخت وجه چک از طرف بانک محال علیه نیست


مجنون بر حسب اقتضاء باید در خانه یا تیمارستان تحت معالجه قرار گیرد


نصب قیم برای ایرانیانی که احتیاج به نصب قیم دارند، در خارج از کشور بر عهده مامورین کنسولی است


در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده است دادگاه عمومی منجمله دادگاه صلح مستقل میتواند اقدام به نصب قیم کند امامدیر دفتر نمیتواند بجانشینی دادستان پیشنهاد تعیین قیم کند


نظر پزشک قانونی در خصوص جنون یا عدم جنون یک فرد مانند نظر کارشناس و اهل خبره است و اعتبارآن درحد اعتبار نظریه کارشناس است


دادگاه نمیتواند مهر وموم کردن ترکه را بمدیردفترمحول نماید


قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست نسخ نشده است


فوت یکی از زوجین مانع صدور حکم سرپرستی بنام آن که زنده است میباشد


مقررات لایحه قانونی الغاء مقررات مخالف راجع به ولایت و قیمومت ناسخ قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال نیست