×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

هرگاه مادر حساب پس اندازی بنام فرزند صغیر خود باز کند، حق برداشت از آن حساب تا رسیدن صغار بسن رشد با مادر است و پدر یا جد پدری یا وصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از آن را ندارد


در مورد غائب مفقودالاثر، دادگاه حکم طلاق میدهد نه گواهی امکان سازش


صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه شهرستان و دادگاه عمومی است و عزل قیم و تعیین قیم جدید یا موقت با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم کرده است


با حیات جد پدری ، تعیین امین از برای صغار غائب مفقودالاثر موردی ندارد


تعیین امین فقط به تقاضای شخص عاجز از اداره اموال خود بعمل می آید


ماده 361 قانون امور حسبی و تبصره ذیل آن ، ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت را نسخ نموده است


در صورتیکه بهای ترکه بیش از پانصد هزارریال نباشد انتشار آگهی ضرورت ندارد - شورای داوری


رسیدگی به صحت ازدواج خارج از صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده بدرخواست گواهی انحصار وراثت است - حکم دادگاه به وراثت بر اساس رسیدگی و احراز صحت ازدواج قابل اعتراض از طرف دادستان و اشخاص ذینفع است


تجدید رسیدگی بدرخواست انحصار وراثت در مواردیکه گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی در روزنامه صادر شده است محتاج به تقاضای ذینفع است


صدور گواهی حصروراثت جهت اتباع خارجه با رعایت قوانین دولت متبوع آنها، از طرف محاکم ایران بلامانع است


در صورتیکه در شهرستان مقر دادگاه و حوزه قضائی آن روزنامه ای منتشر نشود دادگاه میتواند دستور الصاق آگهی را در معابربدهد


ثبت درخواست انحصاروراثت دردفتر امورحسبی یامدنی بلااشکال است


مرجع صدور گواهی انحصار وراثت دادگاه محل اقامت دائمی متوفی است نه دادگاه محل وقوع املاک او


مدیر ترکه که از طرف دادگاه تعیین میشود بایدشخص حقیقی باشد


درخواست تصفیه ترکه فقط در صورتی قابل قبول است که هیچیک از ورثه آنرا قبول نکرده باشند


حق الزحمه مدیر ترکه طبق آئین نامه مصوب 1336 با نظر دادگاهی که مدیر ترکه را تعیین نموده است پرداخت میشود


تحویل ماترک اتباع خارجه به کنسول دولت متبوع متوفی باید از طریق اداره حقوقی وزارت دادگستری صورت گیرد


پیشنهاد عزل ونصب قیم و نظارت درامورمحجورین بادادستان است


قیم میتواند برای تصحیح شناسنامه صغیر یا محجوری که تحت قیمومت او است دادخواست تقدیم یابرای تغییر نام خانوادگی او اقدام نماید


اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار وراثت از اختیارات دادستان عمومی است