×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

تنظیم سند انتقال ملک بنام خریدار ( برنده مزایده ) ملازمه با تخلیه و تحویل آن به او ندارد


نبودن پرونده محاکماتی مانع صدور اجرائیه نیست


هرگاه حکم بر پرداخت وجه سفته یا براتی صادر شده باشد محکوم علیه نمیتواند اجراء حکم را موکول به رد سند نماید


پس از دستور صدور سند انتقال از طرف دادگاه خریدار نمیتواند از قبول انتقال امتناع نماید و در صورت امتناع نماینده دادگاه سند مذکور را امضاء خواهد نمود


احکام حضوری دادگاههای عمومی حقوقی و احکام صادر در مرحله واخواهی از احکام غیابی دادگاههای صلح قطعی است وفرجامخواهی مانع اجراء آنها نیست


آقای مالک سرمایه است و آن را در اختیار عامل و مضارب قرارداده تاضمن شرکت در مزایده راجع به آپارتمان در صورت برنده شدن و تنظیم سند انتقال قطعی بنام برنده ملک مزبور بفروش رفته و سود حاصله از آن به نسبت مساوی تقسیم گردد


تصرف عدوانی بعلت عدم انجام تشریفات تملک قانونی ملک از طرف شهرداری


نفی ولد - گواهی انحصار وراثت - دعوی نسب


تصویبنامه در خصوص اضافه کار ساعتی بازرسان کار وکارشناسان روابط کار در وزارت کار وامور اجتماعی


تصویبنامه راجع به اضافه کار ساعتی کارکنان سازمان آموزشی فنی و حرفه ای


تنزل مقام کارکنان متخلف بعنوان مجازات اداری ، نافی اختیارات مدیریت در تغییر پست ثابت سازمانی کارمندان بر اساس ضوابط مربوط ومقتضیات اداری نیست


تصویبنامه در خصوص نحوه توزیع اعتبارات و تسهیلات بین بخشهای مختلف اقتصادی


وضع مقرارت خاص مبنی بر خودداری از اجرای بخشنامه مورد تایید هیات عمومی شورای عالی مالیاتی خارج ازحدود اختیارات قانونی معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد


معادن شن وماسه و خاک رس تابع وضع زمین بوده و هر گونه تصرف بدون اذن متولی و اخذ وجوه در این رابطه راغیرمشروع است


تصویبنامه در خصوص فوق العاده مدیریت روسای دانشگاهها


آئین نامه اجرائی بندهای (الف ) و (ب ) ماده (49) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند(ب ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره ماده واحده قانون اصلاح سقف ارزی سال 1381 در جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380


شرایط قبولی هر درس در امتحان نهایی سوم متوسطه