×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

اصلاح عناوین دروس جدول مواد آزمون تغییر رشته دوره پیش دانشگاهی والحاق یک تبصره به ماده 36 آئین نامه آموزشی دوره پیش دانشگاهی


در مورد آئین نامه امتحانات دوره های ابتدایی وراهنمایی تحصیلی


دستورالعمل طرح تشکیل مجتمع های آموزشی تربیتی


آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار


تائید عضویت 3 نفر دیگر از اعضای هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی شورای عالی انقلاب فرهنگی


الزامات ، چگونگی تامین منابع و سامان اجرائی ایجاد سیصد هزار (000 300) فرصت شغلی جدید جهت بیکاران ثبت نام شده نزدادارات کار و امور اجتماعی


همچنین هیات نظارت بر مطبوعات فقط در خصوص جرائم مقرر در ماده 27 حق لغو پروانه نشریه متخلف را دارد


ابطال موادی از آئین نامه تاسیس و آموزش لابراتوارهای پروتزهای دندانی و شاغلان فنی آن


تصویبنامه راجع به تغییر نصابهای مندرج در بندهای (الف ) ، (ب ) و (ج ) ماده (80) و ماده (86) قانون محاسبات عمومی کشور


مصوبه کمیسیون 4 نفره مبنی بر تعلیق ترخیص قطعی کالای ورود موقت به پرداخت سود بازرگانی اضافی پارچه های وارداتی مندرج در مصوبه مزبور از سال 1372 تا پایان سال 1376 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون است


در صورت محکومیت مستخدم متخلف به یکی از مجازاتهای اداری پرداخت پرداخت حقوق مبنا و یا عنوان مشابه به او جواز قانونی ندارد


در صورت امتناع شخصی که باید دیه را پرداخت نماید، دیه از اموال او استیفاء میشود و اگر هیچیک از کسانیکه باید دیه را تادیه نمایند قادر بر پرداخت آن نباشند از بیت المال پرداخت خواهد شد


ماده 139 قانون تعزیرات شامل دیه نمیشود


اجراء احکام حقوقی دادگاه بر عهده کسی است که ابلاغ مدیریت اجراء آن دادگاه را دارد


احکام قطعی حقوقی مشمول مرور زمان نمیشوند


اگر در موضوعیی مانند تعیین مال الاجاره دو حکم صادر شود یکی از طرف دادگاه دادگستری و دیگری از سوی دفترمعاملات مسکن وامثال آن فقط حکم دادگاه ذیصلاح دادگستری قابل اجراء خواهد بود


هرگاه دادگاهی که وظیفه اجراء حکم مدنی را برعهده دارد تعطیل با منحل شود، این وظیفه بر عهده دادگاهی خواهد بود که از طرف شورایعالی قضائی تعیین میشود


اگر حکم حضانت مدت نداشته باشد تا موقعیکه طفل بسن کبرنرسیده است قابل اجراء میباشد


اجرای حکم فسخ صلحنامه وبی اثربدون انتقال و استرداد سندمالکیت


در صورت امتناع زوج از اجراء حکم طلاق نماینده دادگاه باامضاء دفاتر مربوطه آنرا بموقع اجراء میگذارد