×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

حکم قطعی باید اجراء شود و اگر در مواردی مصلحت در عدم اجراء آن باشد باید با استفاده از طریق قانونی از قبیل تحصیل رضایت شاکی در موارد قابل گذشت اقدام گردد


حکم دادگاه دائر بر محکومیت زوج به انجام وظیفه خاص زناشوئی از طریق دائره اجراء قابل اجراء نیست


حکم قطعی باید اجراء شود و نمیتوان بعلت اینکه بدون رسیدگی حکم صادر شده است از اجراء آن خودداری کرد


مرجع صالح برای مطالبه بهای ملک که توسط کارشناسان تعیین شده است دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است


لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک دولتی بر معافیت مالک ازپرداخت مالیات نقل و انتقال املاک غیرمنقول ندارد


آراء کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قطعی است و در حدود ماده 11 قانون عدالت اداری قابل شکایت و اعتراض است


تصحیح اشتباهات حاصله در رای کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع با قطعی بودن آراء مباینت ندارد


تعیین قیمت عرصه املاک مشمول ماده 9 قانون اراضی شهری بر مبنای تقویم دولت و بر اساس ارزش منطقه ای خواهد بود


تبصره ماده 6 قانون اراضی شهری فقط شامل کسانی است که درتاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با سند عادی زمینی را مالک شده اند


نماینده وزیر دادگستری در کمیسیون موضوع ماده 12قانون اراضی شهری میتواند از کارمندان اداری باشد


تملک اراضی داخل محدوده شهرها بوسیله دولت و یا شهرداریها طبق ماده 9 قانون اراضی شهری انجام میشود - تملک اراضی خارج از محدوده شهرها


تقسیم اراضی کشاورزی بجز در موارد استثنائی ممنوع است


رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیئت 7 نفری واگذاری زمین است وهیئت نمیتواندحکم هیئت 5 نفری رادراین خصوص لغونماید


تصرف سازمان عمران اراضی شهری در سهم شرکاء از مصادیق تصرف عدوانی محسوب نمیشود


توافق با متصرفین گودها با توجه به لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری


اگر دستگاه اجرائی قیمت اراضی مورد تصرف خود را بصاحبان آنها پرداخت نکند، آنها میتوانند به دادگاه ذیصلاح دادخواست بدهند


پرداخت خسارت نسبت به اعیان فاقد سند مالکیت


ماده 16 قانون اصلاح دولت و شهرداریها مصوب 1339 و ماده 268 مکرر قانون مجازات عمومی نسخ شده است


هیئت 7 نفری موضوع ماده 5 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری واحیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران حق توقیف اشخاص را ندارند


آیا نماینده هیئت 7 نفری واگذاری زمین ، حق واگذار کردن زمین به اشخاص را دارد یا نه ؟ و اگر چنین کرد مرجع شکایت از آن تصمیم کجا است