×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تامین اجتماعی - حقوق مستمری بیمه شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده اند


کمک هزینه ازدواج فقط در صورتیکه ازدواج در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد قابل پرداخت است


مدیران عامل شرکتهای تعاونی روستائی مشمول قوانین کارمیباشند


مادام که حکم موت فرضی مستخدم غایب مفقودالاثر صادر نشده است مجوزی از برای پرداخت حقوق وظیفه به ورثه او نیست


تعیین میزان فوق العاده مخصوص قضائی هر پست جدید از اختیارات شورایعالی قضائی است


فوق العاده بدی آب وهوا و فوق العاده اشتغال خارج از مرکز از مزایای مستمر محسوب نمیشوند


صدور حکم مرخصی استعلاجی در مورد ماده 42 آئیننامه مرخصی ها احتیاج به ارائه پزشکی ندارد


پرداخت حقوق ایام عدم اشتغال محکومین سیاسی موضوع لایحه قانونی رفع آثارمحکومیتهای سیاسی مصوب 1358 1 7 شورای انقلاب مجوزی ندارد


تغییراتی که در وضع عائله تحت تکفل حاصل میشود در اولین 3 ماهه بعد اعمال خواهد شد


کسور بازنشستگی قضاتی که طبق قانون شرائطانتخاب قضات دادگستری بازخرید میشوند باید به آنان پرداخته شود


کسر حقوق مستخدم اعم از قضائی و غیر قضائی در صورت غیبت غیر موجه از اختیارات رئیس مربوط است


منظور از مطالبات دولت که در ماده 96 قانون استخدام کشوری آمده است مطالبات مسجل دولت است


عنوان معیل به کسی هم که دارای فرزندان تحت تکفل باشد،هر چند که زن نداشته باشد اطلاق میشود


منظور از محاکم صالحه مذکور در ماده 17 قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری دادگاه های عمومی دادگستری است


قانون هیئت های رسیدگی بتخلفات اداری شامل شرکتهای مشمولین قانون کار نمیشود


در مواردیکه کارمند شاغل از مداخله در معامله دولتی ممنوع است کارمند آماده بخدمت نیز ممنوع از مداخله است


اگر مستخدم از اتهامی که مجازات انفصال دائم دارد، در مراجع قضائی تبرئه شود تعیین آن مجازات توسط هیئتهای بازسازی برای او صحیح نخواهد بود


وزراءنمیتوانند مانع اجراءتصمیمات قطعی هیئتهای بازسازی شوند


تعیین مجازات بازنشستگی از برای تقصیر مذکور درماده 35 قانون بازسازی بلااشکال است


مراد از مشاغل مشروع در ماده 27 قانون بازسازی نیروی انسانی ، مشاغل دولتی غیرمخالف با شرع است