×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

هرگاه دیوان عدالت اداری رای قطعی هیئت بازسازی را لغونماید اثر آن از تاریخ اجراء رای الغاء شده میباشد


تصمیمات هیئتهای بازسازی از تاریخ قطعیت قابل اجراءاست


مراد از محل خدمت مذکور در بند 6 ماده 20 قانون بازسازی نیروی انسانی محل جغرافیائی خدمت است


تغییر محل خدمت کارمندان بعنوان مجازات از اختیارات هیئتهای بازسازی است نه مقامات دیگر


تعیین مجازاتی بیش از آنچه در ماده 35 قانون بازسازی نیروی انسانی آمده است برای قصور جائز نیست


قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته بدولت شامل کسانی که مشمول قانون کارمیباشندنخواهدشد


اگر کارمندی حکم انفصال دائم دریافت کرده باشد و هیئت تجدید نظر او را به کسر حقوق محکوم نماید غیبت او در فاصله زمانی بین حکم انفصال و حکم کسر حقوق میتواند موجه شناخته شود


آراء قطعی هیتهای بازسازی نیروی انسانی قابل شکایت به دیوان عدالت اداری میباشد وبخشنامه نخست وزیری نمیتواند مانع اجراء آراء دیوان عدالت اداری گردد


رسیدگی به درخواست تجدیدنظرکارمندی که بحکم هیات پاکسازی محکوم به انفصال دائم شده است در صلاحیت هیات تجدیدنظر بازسازی میباشد، هرچند که حکم مورد اعتراض خارج از صلاحیت هیات صادرکننده آن باشد


وضع استخدامی کارمندی که در دادسرا و دادگاه انقلاب تحت تعقیب واقع و سپس قرار منع تعقیب او صادر شده است با ماده 65 قانون استخدام کشوری و تبصره آن منطبق است


مقررات مواد150و151 الحاقی به قانون استخدام کشوری وتصویبنامه مربوط به آن شامل کسانیکه بصورت دفتریاری در دفاتر اسناد رسمی کار کرده اند نمیشود


دراجراء مواد 150و151 الحاقی قانون استخدام کشوری نمیتوان مرخصی گذشته مشمولین آن مواد را30 روز در سال محسوب نمود


تعیین غیرپزشک دیپلمه بریاست بهداری شهرستان مخالف قانون است


قانون اجازه پرداخت حقوق و کارکنان دولت که به اسارت رژیم عراق درآمده اند اززمان آغاز جنگ قابل اجراء است


فوق العاده سختی خدمت به کلیه کسانی که در زندان مشغول انجام وظیفه باشند تعلق میگیرد


معاونین دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، معاون وزیر محسوب نمیشوند تا از فوق العاده شغلی معاونین وزارتخانه ها استفاده نمایند و تعیین فوق العاده شغلی آنان با شورای عالی قضائی است


فوق العاده خارج ازمرکزقضات دادگستری براساس آئیننامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز کارمندان قضائی وزارت دادگستری مصوب 1339 پرداخت میشود


اگر سردفتری که بسن بازنشستگی رسیده است در حال تعلیق فوت نماید ورثه او استحقاق دریافت حقوق بیمه بازنشستگی را دارند


عائله تحت تکفل مذکور در تبصره های 2و4 ماده 102قانون استخدام نیروهای مسلح اعم از عائله زمان قطعیت حکم واخراج وعائله ایست که بعدا بوجود آمده باشد


در صورتیکه درخواست رفع تعلیق متهم ، از طرف دادگاه رد شده باشد رسیدگی مجدد به درخواست رفع تعلیق مجاز نیست