×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

پس از صدور حکم برائت در مورد کارمند معلق ، تمام حقوق ومزایای ایام تعلیق او باید پرداخت شود


دریافت حق التدریس از جهت تدریس در ساعات اداری در سازمانی دیگر جرم محسوب نمیشود


ازدواج منقطع موجب قطع حقوق وظیفه و مستمری نیست


با صدور حکم موت فرضی درباره دریافت کننده حقوق وظیفه یا مستمری ، حقوق مذکور قطع خواهدشد


پرداخت حقوق وظیفه قانونی به وراث کارمندمتوفی ، اعم ازاینکه علت فوت مرگ طبیعی یا محکومیت به اعدام باشد بلااشکال است


بند ج ماده 86 قانون استخدام کشوری شامل کسانیکه مشمول قانون بیمه های اجتماعی باشند نمیشود


محجور بودن وارث یا وراث بیمه شده موجب برقراری مستمری درباره آنان نیست


مستخدمین اداری دادگستری که بکارآموزی قضائی پذیرفته میشوند اگر حقوق و مزایای مستمر شغلی آنان بیش از حقوق پایه 2قضائی باشد مابه التفاوت آنرا دریافت خواهند کرد


کسیکه آماده بخدمت یا از موسسه دولتی اخراج شده و بعدا با لغو حکم مذکور اعاده بخدمت شده باشد در صورتیکه در این فاصله در سازمان دولتی دیگری مشغول بکار شده و وجهی دریافت نموده باشد


تاریخ تعلیق کارمند در موردتبصره 3ماده 19مجازات عمومی ،تاریخ ابلاغ کیفرخواست به سازمان متبوع او است و صدورقرارموقوفی تعقیب بعلت گذشت شاکی خصوصی یا شمول عفو مجوز پرداخت حقوق ایام تعلیق نیست


هرگاه در مورد کارمندی که بعلت تحت تعقیب بودن معلق شده است قرار منع تعقیب صادر و رفع تعلیق از او شود اما پس از مدتی بشغل منصوب گردد حقوق ایام تعلیق او قابل پرداخت است


پرداخت حقوق ایام بازداشت شخصی که به اتهام صادرکردن چک بی محل زندانی شده و بعلت گذشت شکات آزاد گردیده است مجوزی ندارد


توافق وراث و مستحقین دریافت مستمری درنحوه تقسیم آن بلااشکال است


نظامیانی که به بیش از یکسال حبس محکوم ولی اجراء مجازات در باره آنان تعلیق شده است اخراج نمیشوند


رفع تعلیق ازمستخدمین محکوم ، با دادگاه است ولی ادامه تعلیق مستخدمین غیرمحکوم موردی ندارد


در مورد تعلیق یا بدون کاری مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح طبق قانون مصوب 1356 باید عمل شود نه طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی


تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات عمومی ملغی است و تعلیق کارمند باستناد آن صحیح نیست


پس از صدور حکم محکومیت قطعی در مورد کارمند معلق ، محکوم به حال انفصال در خواهد آمد و نیازی بصدور ابلاغ اداری ندارد


صرف محکومیت کارمند به 3 ماه کسر حقوق و فوق العاده را بدون احراز انطباق بر بند ب یا پ ماده 59 قانون استخدام کشوری را نمیتوان مانع ترفیع کارمند دانست


پرداخت حقوق ایام بعد از رفع تعلیق تا ابلاغ آن به مستخدم بلااشکال است