×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

هرگاه کارمند معلق تبرئه شود علاوه بر حقوق و مزایای ایام تعلیق ترفیع مربوط به آن زمان هم به داده میشود


ماده 21 لایحه قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 لغو نشده است


پرداخت فوق العاده بدی آب وهوا به قضات شاغل در آن مناطق شامل بومی و غیربومی میشود


پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارمندانی که در جنگ با عراق اسیر یا مفقودالاثر شده اند به خانواده و عائله تحت تکفل آنان بلااشکال است


کارمندانیکه از طرف دادسرای انقلاب بازداشت و بدون صدورکیفر خواست آزاد شده اند حقوق ایام بازداشت را دریافت مینمایند وایام بازداشت آنان جزءسنوات خدمت محسوب واشتغال بکارآنان بلامانع است


در مورد متهمینی که کارمند دولت نبوده و بازداشت و سپس تبرئه شده اند مقرراتی جهت پرداخت حقوق ایام بازداشت وجود ندارد


غیبت کارمند بعلت تحمل کیفر محکومیت ، غیرموجه محسوب میشود


بدهی پرسنل نیروهای مسلح به بانکها،بدهی بدولت محسوب نمیشود و صرف اعلام بانک برای کسر از حقوق آنان کافی نیست


مقررات لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن وبازخرید خدمت کارکنان مازادبر احتیاج دولت شامل کسانیکه قبلا بازنشسته شده اندنمیشود


بازنشسته کردن کارمند شرکت مخابرات در حالیکه تحت تعقیب کیفری است بلااشکال میباشد


مقررات ماده 151 الحاقی بقانون استخدام کشوری از لحاظ باز نشستگی در مورد دارندگان پایه های قضائی لازم الرعایه است


غیبت کارمندی که بیش از مدت محکومیت در بازداشت بماند نسبت به مدتی که بعد از انقضاء مدت محکومیت زندانی بوده است موجه محسوب میشود


با کارمندی که محکوم به انفصال دائم از خدمت در دادگستری شده است میتوان طبق تبصره 7ماده 59 قانون استخدام کشوری رفتار نمود


تشخیص افراد تحت تکفل با سازمان متبوع متوفی است و در صورت اختلاف طبق رای مراجع قضائی ذیصلاح اقدام خواهد شد


تصمیمات شورایعالی قضائی در مورد عدم صلاحیت قضات قابل تجدید نظرمیباشد


درصورتیکه محرومیت محکوم علیه از اشتغال بخدمت دولت ، لغو شده باشد اعاده بخدمت او بلااشکال است


در صورت قبول اعاده دادرسی و صدور قرار موقوفی تعقیب درباره متهم ، اخراج یا ادامه اخراج او مجوز قانونی ندارد


اشتغال بکار کارمند پس از تحمل محکومیت بلامانع است


اشتغال و حقوق محکومین سیاسی و غیرسیاسی قبل از سال 1357


اشتغال کارمند بازنشسته بوکالت یا مشاوره حقوقی موسسه دولتی در صورتیکه پست معینی برای آن بنوده باشد اشکالی ندارد