×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمیباشند


شرکتهای پیمانکاری تملک شده از طرف دولت مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نیستند


شرکت دخانیات از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست


دعاوی شهرداری و آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف در موقوفات خاصه مشمول معافیت از پرداخت هزینه دادرسی نمیباشند


معاف کردن مدعی خصوصی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی در صورت احراز عدم تمکن او وظیفه دادگاه استانی است که از حکم آن فرجامخواهی شده است


با توجه به قانون بودجه 1361 کل کشور در محاسبه هزینه دادرسی فرجامی میزان محکوم به باید در نظر گرفته شود نه بهای خواسته


شرکت ملی فولاد ایران از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست


دعوی تصحیح یا ابطال شناسنامه هرگاه در دادگاه صلح مستقل اقامه شود، هزینه دادرسی آن مطابق تعرفه دعاوی غیرمالی دادگاه عمومی میباشد


برای تجدید نظر نسبت به احکام قابل تجدیدنظر محاکم صلح باید هزینه دادرسی تادیه شود


هزینه درخواست گواهی انحصار وراثت پانصد ریال است


هلال احمر از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیست


بانکهای ملی شده از پرداخت هزینه دادرسی معاف نیستند


هزینه دادرسی باید مطابق قانون زمان تقدیم دادخواست اخذ شود نه قانون زمان رفع نقص


درخواست موقوف الاجرا ماندن حکم دادخواست نیست و هزینه دادرسی لازم ندارد


منظور از بند 2 تبصره 91 قانون بودجه سال 1361 در مورد افزایش هزینه دادرسی چیست؟


هزینه دادرسی هر دعوی برابر مقررات دادگاهی که دعوی در آن دادگاه اقامه میشود باید دریافت گردد


تعقیب دعوی ضرر و زیان از طرف مدعی خصوصی به تبع پژوهشخواهی یا فرجامخواهی دادستان نیازی به تادیه هزینه دادرسی ندارد


برای مطالبه دیه پرداخت هزینه دادرسی لازم نیست


اگر دفتر دادگاه رونوشت یا فتوکپی شناسنامه ای را با اصل آن تطبیق و گواهی نماید باید هزینه آنرا دریافت نماید و این خارج از شمول ماده 78 قانون تعزیرات است


هر تصدیقی مبنی بر مطابقت رونوشت یا فتوکپی یا گراور با اصل از دفاتر دادگاهها صادر شود باید هزینه آن پرداخت گردد