×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

هرگاه ماموراحضارمدلول ماده 206 قانون اصول محاکمات راراجع به گرفتن شاهدوغیره رعایت نکرده باشداین امرموجب نقض حکم نخواهدشد


درمحکمه استیناف بایدجلسه رسیدگی تعیین وبطرفین اخطارشودوالاحکم نقض خواهدشد


بایدوقت محاکمه تعیین وبطرفین اعلام شودوعدم تعیین جلسه محاکمه و اخطاربه متحاکمین موحب نقض است


ابلاغ وزارتی مادامی که برای آن مدرک قانونی نباشد درحکم نمی توان آن راطرف استنادقرارداد


درصورتیکه که وکیل اختیارخواستن تمیز را دارااست داشتن این اختیار مانع ازابلاغ حکم به موکل نیست


آئین نامه شورای عالی بهداشت


آئین نامه مالیات بر درآمد معاملات رهنی و نزولی و بیع شرطی


آئین نامه کمیسیونهای تشخیص و توافق


آئین نامه مالیات مستغلات


آئین نامه مالیات املاک مزروعی


قانون مربوط به استخدام پرستاران فارغ التحصیل آموزشگاه پرستاری تهران


قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین دولتین ایران و جمهوری فرانسه


قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه داران و افراد ارتش


قانون الغا قوانین مطبوعاتی به استثنای قانون پنجم محرم 1326 قمری


آئین نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه وران


آئین نامه جرائم مالیاتی


قانون اصلاح مواد 26 و 64 قانون نظام وظیفه


قانون واگذاری وظائف اداره نظام وظیفه به وزارت کشور


قانون راجع به تفسیر تبصره 4 ماده 65 قانون اصلاح قانون نظام وظیفه


قانون اصلاح پاره ای از فصول و مواد قانون نظام وظیفه