×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند(5) ماده (8) آئین نامه اجرائی بند (5) جزء(ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد(72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانونی اصلاح قانون معلمان ، پزشکان و پیراپزشکان وظیفه


تصویبنامه در خصوص ضریب حقوق قضات واعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


امکان اینکه یک دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد، وجود ندارد مگر اینکه اوقات رسیدگی پرونده های مورد رسیدگی متفاوت باشد


فروش سهم مشاع از ناحیه مالک مشاعی ازاعم از اینکه تمام سهم مشاع خود را بفروشد یا فقط قسمتی از آن را فاقد اشکال است - ملک مشاع ولی تصرف مفروز است


دعوی مالی و غیرمالی - تجدیدنظر- خواسته - اعسار


در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض آیا افزایش قیمت ملک و در نتیجه مابه التفاوت آن جزء غرامت محسوب می شودیاخیر؟


تصویبنامه راجع به کارمزد تسهیلات اعطایی از محل اعتبار ردیف 112511 قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ی ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1381کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


اصلاح تصویبنامه در خصوص جزء(3-1) بند(ل ) تبصره (29)قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران


آئین نامه اجرائی جزء(6) بند(س ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعرفه خدمات ویژه به اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان


تصویبنامه راجع به تبدیل سازمان صنایع ملی ایران به شرکت مادر تخصصی


آئین نامه اجرائی بند(و) تبصره (18) قانون بودجه سال 1381کل کشور


شمول تکلیف مقرر در تبصره (64) دائمی قانون بودجه سال 1363 ( ناظر به پرداخت دو در هزارفروش شرکتهای تحت پوشش وزارت صنایع سنگین جهت ارتقای تکنولوژی ملی و بهبود کیفیت کالاهای تولیدی ) به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


شمول ماده (130) قانون محاسبات عمومی به شرکتهایی که قسمتی ازسهام آنان دراجرای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی خریداری شده است


اشکال وارده به (آئین نامه کمکهای مالی و تجهیزاتی به دارندگان مجوزهای تحقیقاتی صنعتی


واگذاری مسئولیت سازمان برنامه وبودجه استان به معاون برنامه ریزی استانداری