×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123355075 در تماس باشید.

مزایای قابل احتساب درپاداش پایان سال 1368کارکنان خرید خدمت سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور


شمول کمک هزینه عائله مندی موضوع تبصره دائمی (43) قانون بودجه سال 1364 به آن دسته ازمستخدمین رسمی که همسرآنان به عنوان آموزشیار درنهضت سوادآموزی فعالیت دارند


پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی براتخاذ تصمیم دولت نسبت به توقف توزیع سکه های عیدی کارکنان دولت مربوط به سالهای 62 و63 و64 بعد ازسپری شدن محدوده زمانی پیشنهادی آن بانک


چگونگی اجرای مصوبه راجع به اضافه کارکارکنان دفاترحقوقی دستگاهها (شماره 84488 ت 898 مورخ 1368 10 17 ) باتوجه به مصوبه راجع به اضافه کارساعتی (شماره 48634 ت 414 مورخ 1366 5 29)


تعلق کوپنهای ویژه کارکنان دولت به کارکنان خرید خدمات دانشکده روابط بین اللمللی امور خارجه


شمول (آئین نامه اجرائی ایجادانگیزه خدمت درکارکنان مراکز خدمات کشاورزی وروستایی وعشایری ) به کارکنان اداره کشاورزی شهرستان جاسک


اعتبار تبصره های (1 و 6 ) ماده ( 38 ) قانون استخدام کشوری با توجه به بند ( الف ) مصوبه شماره 54440 ت 421 مورخ 1368 4 26


تسری موضوع ماده (12)(آئین نامه سوادآموزی کارکنان دولت ) موضوع مصوبه شماره 55008 ت 568 مورخ 1366 7 25 به تاریخ قبل از تصویب آن


تعلق بن عیدی موضوع تصویبنامه شماره 89980ت 712مورخ 1367 10 14 به کارکنانی که ازمحلی غیرازاعتبارات و ردیفهای عمومی دولت حقوق و مزایا دریافت می نمایند


مرجع پرداخت مابه التفات حقوق و مزایای یکی از کارگران کارخانجات ریسندگی وبافندگی فرنخ مه نخ (که درجریان جنگ تحمیلی به اسارت درآمده )مربوط به زمانی که حقوق ومزایای اسارت وی توسط تعاون سپاه پرداخت شده است


عیدی پایان سال 1367 کارگران طرف قراردادشرکت سهامی تولید وانتقال نیروی برق (توانیر)


پرداخت پاداش سوادآموزان روزمزد توسط دستگاههای اجرایی


محدودیت افزایش دستمزد تشویقی آموزشیاران نهضت سوادآموزی موضوع ماده (12)(آئین نامه سوادآموزی کارکنان دولت


اصلاح ماده 21 (آئین نامه استخدامی سازمان تامین اجتماعی ) قبل ازتصویب آئین نامه استخدامی جدیدآن سازمان


تعلق بن عیدی مرحله سوم و چهارم به اشخاصی که درسال 1366 کمتراز (6) ماه به کاراشتغال داشته اند


شمول ممنوعیت موضوع بند (و) تبصره (43) قانون بودجه سال 1364 به سازمان تامین اجتماعی


شمول تسهیلات ( آئین نامه اختصاص 20درصد ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت ) به خانواده کارکنان متوفی


درخواست لحاظ کارکنان اسیر ومفقودالاثر در ( آئین نامه راجع به اختصاص 20درصد ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت


شمول تصویبنامه راجع به تخفیف بهای بلیط هواپیما برای کارکنان دولت (شماره 2278 ت 37 مورخ 1366 01 31 ) به مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی استانها


شرایط استفاده ازتسهیلات موضوع ( آئین نامه اختصاص 20درصد ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت