×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

شمول تصویبنامه راجع به تخفیف بهای بلیط هواپیما برای کارکنان دولت (شماره 2278 ت 37 مورخ 1366 1 31) به کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی


شمول تسهیلات (آئین نامه اختصاص 20درصد ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت ) به کارکنان بازنشسته


شمول تصویبنامه راجع به بیمه حادثه و فوت کارکنان دولت و دستورالعمل اجرائی آن به کارکنان طرح کشت وصنعت نیشکر میان آب


سئوالات مطروحه راجع به تبصره (3) ماده (6) (آئین نامه اجرائی قانون نحوه ایجاد تسیهلات رفاهی برای کارکنان دولت


اعطای تسهیلات بانکی به کارمندان جهت خرید مسکن


نحوه محاسبه امتیاز زوجین کارمند دررابطه بااستفاده از تسهیلات موضوع آیین نامه اختصاص 20 درصد ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت مصوبه شماره 52122 ت 318 مورخ 1367 05 18


شمول تخفیف موضوع تبصره (3) ماده (6) (آئین نامه اجرائی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت )به بدهیهای قبلی مربوط به انشعابات آب وبرق وگاز کارکنان مذکور


شمول تصویب نامه شماره 68504 مورخ 1365 9 11 (راجع به اصلاح مصوبه مربوط به برقراری تسهلات درزمینه واگذاری زمین ومسکن استیجاری به کارکنان دولت )به موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی


مشمولین (آئین نامه اختصاص 20درصد ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت


شمول (آئین نامه اختصاص 20درصد ازتلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت ) به آن دسته ازکارکنانی که محل سکونت آنان استیجاری است


تسری تسهیلات موضوع (آئین نامه اختصاص 20 درصد از تلفنهای قابل واگذاری به کارکنان دولت ) به کارکنان سازمان پلیس قضایی و سازمان زندانها وکمیته امداد امام خمینی


شمول بخشنامه شماره 4114 د مورخ 1367 10 2 سازمان امور اداری واستخدامی کشور به افرادی که براساس ماده (12)قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف وامور خیریه وماده (58)آیین نامه اجرایی آن حق الزحمه دریافت می نمایند


تبدیل وضعیت ( ازغیر رسمی به رسمی )کارکنان که فاقد شرط سنی لازم جهت ورود به خدمات رسمی می باشند


صندوق بازنشستگی آینده ساز


پرداخت حقوق بازنشستگان ، وظیفه ومستمری بگیران به وکیل قانونی ایشان و لزوم احراز حیات موکلین هنگام پرداخت آن به وکیل


پرداخت حقوق بازنشستگان وظیفه ومستمری بگیران موضوع بند (5) بخشنامه شماره 49194 مورخ 1359 12 2 به وکیل قانونی آنها با توجه به رای شماره (67) مورخ 1367 8 4هیات عمومی دیوان عدالت اداری


اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته وبازخریدی دولت


پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق ناشی ازارفاق سنوات و کمک هزینه عائله مندی به کسانی که بااستفاده ازمبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته شده اند


پرداخت حقوق معوقه کارمندان بازنشسته که اکنون درخارج ازکشور به سر می برند


پرداخت حقوق بازنشستگی معوقه بازنشستگان و وظیفه بگیران