×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

نحوه احتساب امتیازات موضوع مصوبه شماره 97044مورخ 1364 12 13 (راجع به تسهیلات وامتیازات کارکنانی که به جبهه اعزام می شوند)


چگونگی شرکت معاون اجرائی رئیس جمهوردرجلسات شورای اقتصاد ونماینده ایشان درکمیسونهای فرعی آن شورا


اختلاف نظر وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه در مورد حدود اختیارات رئیس مجمع عمومی سازمان صنایع دفاع


عضویت مقامات درموسسات غیرانتفاعی


تفویض مسوولیتهای پیش بینی شده در قانون برنامه و بودجه برای دستگاهها،به شخص غیر از وزیر،خصوصا مسوولیت موافقتنامه های بودجه سالیانه (موضوع ماده 19قانون مذکور)


قانون اصلاح قانون الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه


شمول تسهیلات مندرج درتصویبنامه شماره 64330مورخ 5 7 1364 به ایام استراحت پزشکی آن دسته ازکارکنان رزمنده ای که درجنگ تحمیلی مجروح گردیده اند


نحوه احتساب سوابق خدمت قبل ازگزینش اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وتحقیقاتی


احتساب سوابق خدمت غیردولتی ، خدمت در نهادها و خدمت در جبهه کارکنان دولت


احتساب سوابق خدمت دولتی دربرقراری حقوق بازنشستگی عده ای ازکارکنان دولت که از لحاظ بازنشستگی مشمول مقررات تامین اجتماعی می باشند ومطابق قوانین پاکسازی وبازسازی نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی محکوم به انفصال دایم ازخدمات دولتی شده اند


شمول ماده (46) قانون استخدام کشوری به سازمان صدا و سیما


شمول ماده (46) قانون استخدام کشوری به سمینارها،کارگاه عملی و سمپوزیومهایی که از طریق سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ایکائو)برگزار می گردد


قانون اجازه فروش خالصجات اطراف تهران


قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اجازه تاسیس دو وزارتخانه تجارت و صناعت


قانون تصویب موافقتنامه راجع به اصلاح خط سرحدی بین ایران و ترکیه


قانون تصویب قرارداد مودت و حکمیت منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اتریش


قانون اصلاح ماده 27 قانون گذرنامه