×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

استفاده کنندگان از چهار شعیر مذکور باید اجرت المثل به متولی موقوفه خاص یاموقوف علیه پرداخت نمایند


هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود0(نحله )


در صورت تصادم دو اتومبیل مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجه عمد یا مسامحه او حاصل شده است


دعوی خواهان در مورد مطالبه خسارات وارده به اتومبیل پیکان ناشی از فعل خوانده تا میزان تشخیص کار شناس ثابت و محرز است


با توجه به ماده یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مبحث تسبیب از باب الزامات بدون قرارداد و به جهت ضمان قهری توجها به ماده 335 ق 0م خوانده در حدود مسامحه خود در قبلا خواهان مسئول شناخته می شود


مطالبه خسارت بابت آمبولانس تصادفی بایستی بر اساس تعیین مابه التفاوت نتیجه حاصله از ارزیابی آمبولانس به اعتبار دو حالت ماقبل از تصادف و مابعد آن و اعلام تفاوت مزبور به عنوان تفاوت مابین صحیح ومعیوب صورت گیرد


مالک حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن وارد می شود مگر در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد


با عنایت به مجموع اوراق پرونده و اقدامات انجام شده فوق واحراز رابطه سبیبت بین عمل خواندگان و خسارات وارده به محدثه ملکی خواهانها مستندا به ماده 328 ق 0م رای به محکومیت خوانده صادر می شود


از مصادیق ماده 332 ق 0م


با عنایت به اینکه دفاع خوانده مبنی بر اینکه اولا قطع آب به دستور سایرین بوده است توجها به مباشرت واقوا بودن وی درارتکاب فعل از سایرین مسموع نمی باشد


وقوع حادثه صرفا ناشی از غفلت شرکت ملی گاز بوده وچنانچه نقشه اجرائی مورد تایید خوانده مرقوم قرار نمی گرفت خوانده ردیف اول اقدام به اجرای آن نمی نمود لذا در خصوص مورد سبب اقوی ازمباشر محسوب و جبران خسارات به عهده شرکت ملی گاز می باشد


بر فرض که مورد ادعا از مصادیق فتوای استنادی بوده و خسارتی وارد شده باشد خوانده مسئول پرداخت خسارت نیست


اگر چه عدم بازدید به موقع وسیله نقلیه حامل مواد شیمائی از جمله اسباب و عوامل بروز حادثه به شمار رفته است لیکن علت مذکور از جمله علل جزئیه بوده که به لحاظ اقوی بودن علت اصلی تاثیری در مقام ندارد


هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجادکند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفا اتلاف مستند به او باشد


خسارت ناشی از عدم انجام تعهد


مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم خوانده تامیزان تشخیص کارشناسان ثابت و محرز دانسته و به استناد ماده 331 ق م که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرر است حکم به محکومیت خوانده صادر می شود


صدور حکم به محکومیت خواندگان به استناد ماده 331ق 0م که مبتنی بر اصل تسبیب و قاعده لاضرراست


ماده 331 ق 0م مبتنی بر دو قاعده تسبیب و لاضرراست


ترک خوردن خانه خواهان در اثر گود برداری توسط خوانده در جوار خانه خواهان و ورود خسارت به او


تقاضای خواهان به رسیدگی طبق قاعده تسبیب