×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

با تلف شدن عین مستاجره به هر جهت عقداجاره منفسخ می گردد و حق خسارت ناشی از تلف در فرض تعدی تفریط با مالک عین می باشد


مطالبه حق الارضی


از مصادیق ماده 317ق 0م


اعیانی های احداثی وسیله غاصب در ملک غیر بدون اجازه مالک حقی برای غاصب ایجاد نمی کند


غرس اشجار در ملک غیر بدون اذن مالک (دولت ) برای غارس ایجاد حق نمی نماید


با توجه به اینکه بقاء اشجار موجود در پلاک متنازع فیه متعلق به خواندگان بدون اجازه مالک و غصب بوده به استناد ماده 314 و 320 ق0م دادگاه نظر قضائی خود را بر محکومیت خواندگان بر کندن و بردن اشجار متعلق به خودشان صادر و اعلام می دارد


تصرفات خوانده من غیرحق و غاصبانه است


صدور حکم به قلع و ازاله اعیانات مستحدثه با استفاده ازمفهوم مخالف ماده 313 ق 0م


خواسته خواهان عبارت است از صدور حکم به محکومیت خواندگان به خلع ید وقلع وقمع هر گونه اعیانی و تحویل ملک به او


منظور از قیمت حین اداء قیمتی است که در یوم تادیه برای آن مال بخصوص در بازار وعرفه بازار متداول و معمول است


هرگاه مال مغضوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت حین اداء را بدهد و اگر موجود بوده و از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد


تصرف کلیه مالکین مشاعی می بایستی با تراضی و توافق یکدیگر باشد


غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید


با توجه به کان لم یکن شدن معاوضه ید خوانده در ملک موکل به استناد ماده 308 ق 0م غصبی است و با توجه به صراحت ماده 321همان قانون ملزم به رفع تصرف است


دفاع خواندگان مبنی بر اینکه ملک را از آقای (ق ) خریداری و طی چک به مبلغ یکصد هزار تومان بیعانه پرداخت کرده به لحاظ اینکه شخصیت حقوقی شرکت ساختمانی پل تهران که مالک ساختمان است جداگانه از شخصیت حقیقی آقای (ق ) می باشد وجه قانونی ندارد


رای بر محکومیت اداره خوانده به خلع ید از عرصه و اعیان و نیز پرداخت مبلغ 000 ریال بابت اجور زمان تصرف صادر و اعلام می دارد


در پرونده اصلی دعوی خواهان موجه است چه مالکیت محرز و تصرف خوانده نیز احراز گردیده و چون از ناحیه خوانده مجوزمحکمه پسندی برای تصرف ارائه نگردیده فلذا دادگاه مترصد صدور حکم به خلع ید خوانده از آپارتمان فوق التوصیف می باشد


قاابلیت مطالبه اجرت المثل ایام بعد از تاریخ تقدیم دادخواست


عدم استرداد عین به مالک پس از انقضاء مدت اجاره نیز در حکم غصب است


دادگاه با احراز مالکیت خواهانها، ادامه سکونت خوانده را در آن بدون اذن و اجازه غاصبانه و من غیرحق تشخیص وحکم به خلع ید خوانده نموده است