×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

صدور حکم به تخلیه مورد اجاره بعلت انقضای مدت اجاره


با توجه به ضمان مستاجر نسبت به مورد اجاره که از تعدی و تفریط حاصل می شود حکم به محکومیت خوانده صادر می شود


فرش کف حیاط جهت بهتر استفاده کردن مورد اجاره بوده و خسارتی را سبب نشده است


با توجه به تعهد مستاجر به پرداخت وجوه آب و برق و گاز در ضمن عقد اجاره مطالبه خواهان از باب ایفاء تعهد بوده است


به فرض معیوب بودن مورد مستاجره و اتلاف موقعیت کسبی آن عقد اجاره باطل است


تصدیق شهرداری به اینکه کاربری ساختمانی مسکونی و یا تجاری است نمی تواند به حقوقی که در رهگذر قوانین مربوط به روابط موجر و مستاجر فراهم آمده است اخلال نماید


مطالبه خسارت به عین مستاجره در اثر تعدی وتفریط مستاجر


عقد اجاره از عقود معاوضی محسوب ودرآن عوض یعنی اجاره بها در مقابل معوض قرارمی گیرد و در صورتیکه مستاجر از منافع مورد اجاره استفاده نمایدبایستی عوض (اجرت المثل ) آنرا بپردازد


خوانده دلیلی برپرداخت اجور معوقه مورد مطالبه با برائت ذمه خویش اقامه ننموده است و با توجه به اینکه اصل عدم پرداخت است مگر اینکه مدیون دلیلی بر پرداخت دین خود ارائه دهد


خوانده دلیلی بر پرداخت اجور مورد مطالبه ابراز نداشته و قبوض بانکی ارتباطی به موضوع ادعای خواهان ندارد بنابراین دعوی خواهان ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده صادر می شود


تخلیه مورد اجاره به علت انتقال به غیر


تعدی و تفریط در عین مستاجره - تسبیب


بایستی دعوی لازم به طرفیت موجرومستاجر و متصرف از طرف آنها یعنی وزارت کشاورزی و سازمان تامین اجتماعی و شرکت خانه سازی ایران بامسئولیت محدود اقامه شود


هرگونه مزاحمت و اختلافی که بعد از قبض عین مستاجره از طرف اشخاص ثالث در مورد اجاره ایجاد می شود ارتباطی به موجر ندارد و مستاجر می بایدبرای رفع مزاحمت واحقاق خود و مطالبه خسارت به ثالث مراجعه نماید


اگر خسارتی از طرف مستاجر به مورداجاره وارد می گردید وخرابی به بار می آورد می بایستی مورد مشاهده مامور اجرا قرار می گرفت و موارد آن مشروحا اعلام می گردید و یا لااقل شخص موجر یا نماینده قانونی آن را به مامور تذکرمی داد


ازبین بردن مقاومت عین مستاجره و تعدی وتفریط


کارشناس پس از معاینه ومشاهده عین مستاجره اظهار داشته تعمیرات و تغییرات صورت گرفته و بعضا ضروری و لازم بوده و خلاصا استفاده غیر متعارف و یا تساهل در نگهداری صورت نگرفته و مورد اجاره در دو مورد نیاز به تعمیر اساسی دارد


خسارتی که خواهان می تواند مطالبه کند اجاره بهایی است که اجبارا دراثر غیر قابل سکونت شدن خانه اش تادیه نموده است


توقیف عملیات اجرائی اجرای ثبت و صدور حکم به ابطال اجرائیه به لحاظ مخالفت با مقررات قانون روابط موجر و مستاجر


اجاره منعقده با وضعیت حادثه فی نفسه باطل و منفسخ بوده و از سوئی خسارت ادعائی خواهان ناشی از عمل خوانده نبوده است