×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

با عنایت به اینکه در مانحن فیه چون مبنای عقد اجاره و هدف از آن که موجر منفعت ناشی از مورد اجاره را در قبال اخذ اجاره بها در اختیار غیر که همانا مستاجر است قرار داده


دادگاه (با توجه به مدارک دعوی و محتویات پرونده دعوی محرز است چون از آثار بیع غیرمنقول ثبت آن و تنظیم سند رسمی است نظر به محکومیت خوانده به انتقال رسمی به نام خواهان با حقظ حق مسکن برای خوانده تا زمان حیات وی اظهارنظر می شود) رای نقض شده است


با عنایت به اینکه خوانده در مانحن فیه از وقوع معامله صلحیه و شرعیه ضمن آن تکذیبی به عمل نیاورده و از این حیث الزام وی به انجام تعهد بی اشکال است


خوانده از طرف فرزند و همسرخود به موجب صلحنامه پلاک مرقوم را در مقابل 24 میلیون ریال مال الصلح مصالحه شرعیه نموده است


صدور حکم به ابطال صلحنامه که برخلاف قانون شرع صادر شده است


هبه و صلح اموال دولتی با مقررات قانون قابل انطباق نیست چه آنکه صلح و هبه موکول به تحقق مالکیت مطلق و بلامعارض نسبت به عین موهوبه است


در پاسخ سئوال دادگاه به اینکه حسب فتوکپی توافق نامه پیوست با اخذ یکصد هزار تومان کلیه سهم و حقوق خود را صلح کرده اید اظهار داشت به این دلیل این پول رااخذ کردم که بتوانم حقم را ثابت کنم


حکمی که بعد از وقوع صلح از دیوان عالی کشور صادر می شوداثری برای اصحاب دعوی نداشته و فقط برای محافظت از قانون است


طلبکار با نامه ای به وکیلش آقای (ح ) نوشته که موضوع به سازش خاتمه یافته فلذا دعوی مختومه گردد معذالک وکیل او با سوءنیت پرونده را تعقیب واجرائیه صادر نموده است تقاضای توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه را داریم


در سال 1356 طبق قولنامه عادی به من فروخته اند که پس از احداث ساختمان در آن آن را به (ع ) صلح و واگذار کردم وحالا زمین مستحق للغیر درآمده است


دادگاه بر اساس اجاره نامه ای که خود رای بر بطلان آن صادر نمودهاست یعنی اجاره نامه ، صلحنامه رسمی مستند دعوی را فاقد اعتبار قانونی برای ایجاد حق نسبت به مصالح دانسته است


خوانده در تنظیم گزارش اصلاحی و مصالحه با موکل تدلیس نموده و با تدلیس خود قصد و نیت اصلی توافق را که همانا استفاده موکل از محل مورد اجاره می باشد متزلزل نموده است


دلیلی بر وجود اکراه و اجبار ارائه نشده لذا با توجه به اینکه سند صلح رسمی بوده درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است


در تنظیم قرارداد تدلیس نموده اند و برای از بین بردن حقوق اینجانب مبادرت به طرح نقشه تنظیم قرارداد کرده اند


اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است - متصالح شرکتی عنوان شده که در زمان تنظیم صلحنامه عادی موجودیت نداشته است


ایراد محکوم علیه به رای دادگاه وارد نیست زیر اظهاروی درمحکمه به اینکه در صورت ادای سوگندمدعی ادعا را می پذیرد نوعی صلح در تنازع است که قاطع میباشد


موکل 25 ساله با خوانده شریک بوده در این مدت محاسبه ای از طرف خوانده ارائه نگردیده در حدود قریب یک سال پیش در این باب مصالحه ای بین طرفین منعقد گردید مشروط بر اینکه اگر در موعد مقرر مال الصلح پرداخت نگردیده مصالحه از درجه اعتبار ساقط است


خواهان تنظیم صلحنامه مذکور و امضاء آن را مورد قبول قرار داده و مفاد آن حاکی است که کلیه اختلافات طرفین در مورد سهم الارث خواهان وماترک پدری موردصلح وسازش واقع ودرحقیقت صلح درمقام ترک دعاوی موجود احتمالی بوده و قاطع بین طرفین می باشد


عقد صلح از عقود لازم است


در صورت تلقی نمودن قرارداد به عنوان عقد صلح (با توجه به متن قرارداد که قید گردیده صیغه صحیحه شرعیه مصالحه لازمه جاریه جاری گردید) با توجه به ماده 760 ق 0م موردی جهت اعلام فسخ قرارداد نمی باشد