×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

عقد صلح ، عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله


منافع ملک برای مدت ده سال صلح شده است یک طرفه قابل فسخ نیست


در صورت تلقی آن به عنوان صلح ( با توجه به متن قرارداد که قید گردیده صیغه صحیحه شرعیه مصالحه لازمه جازمه جاری گردید) موردی جهت اعلام فسخ قرارداد نبوده است


برای دادگاه محرز می باشد که سند مذکور در مقام عقد صلح تنظیم گردیده است و حق شفعه فوری بوده و در صلح جاری نیست


طبق سند عادی مصالحه نامه مرحوم (م ) سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب باغ و ساختمان واقع در امیرآباد ابتیاعی خود از آقای (ت ) طبق سند عادی خردادماه 1336 را به اینجانبان بالمناصفه واگذار گردیده و مورد صلح را تحویل و به تصرف اینجانبان داده ومتصرف هستیم


مصالحه نامه های عادی مورد تایید خواندگان قرار گرفته لذا در حکم اسناد رسمی است - (صلح معوض )


اصولا در رقبه مزبور حقی نداشته تا بایع یا مصالح باشد لذا شرط مقید در صلحنامه مبنی بر جبران خسارت وارده به متصالح محقق گردیده است


در عقود ناقله اموال غیر منقول مانند بیع و صلح به حکم قانون و بر حسب عرف وعادت باید سند رسمی تنظیم شود هر چند که طرفین در باب تنظیم سند رسمی انتقال تعهدی نکرده باشند


خواندگان با استفاده ناصواب ازکهولت پدر اقدام به اخذ اثر انگشت وی در ذیل صلحنانه نموده و جهت حفظ ظاهرصلح بلاعوض کذائی را معوض جلوه داده اند که به اعتبار تعارض با حقوق اینجانب ابطال صلحنامه مورد تقاضاست


دادگاه اظهارنظر بر رد دعوی خواهان به لحاظ بی اعتبار شدن صلحنامه نموده است


معامله مندرج در سند عادی به گونه صلح انعقاد یافته وادعای آقای (ر) دائر بر هبه بودن انتقال زمین نادرست می باشد


نامه به عنوان مدیرعامل سازمان 00 صرفا به منظور پیشنهاد صلح بوده نه عقد صلح زیرا در کلیه عقود منجمله صلح رعایت ماضویت در اجرای صیغه آن لازم است


ادعای ممنوع بودن معامله زمین و استناج غیرقانونی بودن معامله یا غیر مشروع بودن سازش نامه صحیح نمی باشد


صلح بر امری که مشروع باشد نافذ است


اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول که باید باسند رسمی انجام می شده در دادگاهها قابلیت پذیرش ندارند


صلحنامه ابرازی خواهان فاقد شرایط اساسی برای عقد صلح است


طرفین ظاهرا در خارج از دادگاه بتوافق و سازش رسیده اندبا این کیفیت اقتضاء داشته دادگاه با توجه به مقررات ماده 629ق 0آ0م با تعیین وقت و دعوت طرفین و اخذ توضیح از آنان نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید


مدلول توافق نامه ها صراحتا دلالت دارد که قولنامه مستند دعوی آقای (ج )کان لم یکن است با اینحال صدور حکم بر الزام به انجام معامله صحیح نبوده وبایستی دادگاه با عنایت به توافق نامه ها ومحتویات پرونده پس ازرسیدگی رای صادر می کرد


طرفین با حضور در دادگاه دعوی خود را به سازش خاتمه داده اند این سازشنامه بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها نافذ و لازم الاجراءاست


خوانده درمقام حفر چاه برآمده وبه موانعی برخورد کرده که خارج از اختیار وی بوده و بدون حفر چاه امکان احداث باغ وجود نداشته