×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

ورثه که رشید و حاضر بوده باشند به هر نحو که خواستند می توانند ترکه را بین خود تقسیم نمایند و پس از تقسیم هریک از وراث مالک مقسومه و به هرنحو که خواست مجاز به مداخله در قدرالسهم خودخواهدبود


با توجه به اقرار نامه وسند رسمی مستند دعوی که حاکی از صلح و انتقال مورد دعوی به خواهان بوده ورثه ملزم به انتقال به خواهان می باشند


با این وصف دعوی بایستی بطرفیت آقای (الف ) هم اقامه شود تا دادگاه در مورد صحت معامله موضوع سند عادی مورخ 44 7 23 متمکن از رسیدگی باشد


با توجه به اینکه قرارداداخیر مورد استناد صرفا ناظر به تقسیم اموال موضوع صلحنامه مورخ 66 4 30 و تغییر در کیفیت آن می باشد واشاره ای به قرارداد مستند خواهان که حاکی از اشتغال ذمه خوانده و تعهد وی در قبال خواهان می باشد ندارد


خوانده قسمتی از منزل متعلق به خود را به فرزندش صلح نموده تا مهریه همسرش (خواهان ) قرار دهد لکن در قبال خواهان تعهدی ننموده تا مکلف به ایفاء آن باشد


برای مورث نسبت به زمین و ساختمان مالکیتی باقی نمایده تا خواهان بتواند سهم الارث خود را مطالبه نماید


اصل سند ادعائی ابراز نشده و مالک اولیه و فروشنده زمین و مشخصات زمین مشخص نمی باشد و تنفیذ معامله ای به اعتبار سند مجهول و غیر قابل رویت فاقد وجاهت قانونی است


جهت احراز وجود یا عدم وجود خیار غبن ارزش هریک ازعوضین حین معاوضه ملاک عمل است


با نبودن زمین معوض تسلیم عوض منتفی است اظهارنظر دادگاه بر فسخ معاوضه و استرداد دو فقره چک سرانه معاوضه و واگذاری منزل بخواهانها


خوانده اظهارات خواهان راجع به انجام معاوضه منزل با قطعه زمین و دادن دو فقره چک وهشتصد هزار تومان سفته و رسید مدرکیه منتسبه را مورد تائید قرار داده است


معاوضه عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین مالی می دهد و از طرف دیگر مالی می گیرد


دادگاه با توجه به تعهد رسمی نظر خود را بر فسخ معامله اعلام نموده است


برای فرار از اثرات بیع قطعی عنوان نموده که بیع شرطی بوده نه قطعی


معامله بصورت بیع قطعی بوده و خواهان باید بطلان آن را باستناد قوانین موضوعه ثابت نماید


معاوضه با اوصاف فوق الذکر از موارد بیع کالی بکالی محسوب که باطل بوده و معاوضه مذکور نیز باطل و منشاء اثر و موجد حقی برای خواهان نبوده است


انجام معامله نسبت به مال مورد رهن منافات با حق رهن ندارد


خواهانها اعلام داشته اند که در تاریخ شکایتی برای جلوگیری از تصرف زمین به پاسگاه کرده اند و بر اثبات استفاده بموقع از فسخ استشهادیه ای تسلیم نموده اند که اقتضاء دارد اقدام قانونی بعمل آید


فسخ هم نظیر عقود نیاز به مظهر اراده داشته و باید بوسیله لفظ یا فعل بطرف قرارداد تفهیم گردد


با فرض تلقی قرارداد بیع و خیاری بودن آن صرف عدم حضور من له الخیار در مهلت یا موعد مقرر در دفترخانه جهت تنظیم سند،کافی جهت استفاده از خیار ودال بر آن نمی باشد


حسب قرارداد خواهان محق بوده درصورت حصول شرائط تا تاریخ 66 11 5 معامله را فسخ نماید این مدت با توافق طرفین دو مرتبه تمدید ونهایتا 68 11 5 تمدید شده و خواهان دلیلی بر استیفاء حق خود در مهلت مقرره ارائه نداده است