×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

فسخ بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود (نه ترک فعل ) لیکن در قرارداد حسب توافق طرفین صرف عدم حضور در دفترخانه بصورت شرط نتیجه جهت تحقق فسخ معامله منظور گردیده است


صرف عدم حضور در محضر (ترک فعل ) جهت استفاد از خیار شرط کافی نیست


معترض به رای صادره می نویسد علی الاصول طبق ماده 449ق 0م و سایر مبانی حقوقی و فقهی موردی برای صدور اینگونه احکام نیست


همچنانکه انجام معامله احتیاج به انشاء دارد فسخ معامله هم محتاج انشاء است و اساسا فسخ معامله از جانب خانم انشاء نشده است


چک مربوطه هم صرفا تضمینی درقبال تعهدات خواهان در قبال خواندگان بوده است نه جهت انصراف از معامله یا خیاری بودن بیع


ادعای غبن بعمل آمده از سوی خوانده در معامله نیز صرفنظر ازصحت و سقم آن به لحاظ اسقاط کافه خیارات در قراردادمربوطه قابل پذیرش نمی باشد


صرفنظر از اینکه استفاده از خیار غبن فوری است ومدتها پس از وقوع معامله اقامه دعوی گردیده حسب سند ابرازی از کلیه خیارات از جمله خیار غبن از طرفین اسقاط شده است


بدلالت مبایعه نامه عادی و محتویات پرونده بیع صحیح با اسقاط کافه خیارات بین طرفین واقع شده است


در قرارداد اقساطی کلیه خیارات متصوره علی الخصوص خیار غبن ولو فاحش ساقط شده است


نظر به اینکه طبق مندرجات سند عادی خواهان قطعه زمین را فروخته و وجه آنرا فی المجلس دریافت کرده وکلیه خیارات و خیار غبن از فروشنده ساقط گردیده حکم به رد دعوی وی صحیح وبلااشکال است


بموجب فروشنامه مستند دعوی کلیه خیارات از جمله خیارغبن به اعلی مرتبه از طرفین ساقط گردیده تمسک به خیار غبن فاقد موقعیت قانونی تشخیص شده است


با توجه به این شرط که (در صورت عدم پرداخت وجه چکها قولنامه ملغی الاثر و از درجه اعتبار ساقط است ) و اقرار خوانده بعدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله فسخ قولنامه صادر واعلام می گردد


الزامی بودن شرط به تبع الزامی بودن اصل معامله است و در جائی که اصل معامله خود فاقد وصفی است چگونه می تواند معطلی آن وصف بدیگری بوده باشد


شرطی که نامبرده مدعی استفاده از آن جهت فسخ معامله می باشد شامل چک برگشت خورده نمی شود و چک مزبور یا وجه آن از دائره شمول شرط خیار فسخ خارج است


برفرض که این چک بابت (ثمن معامله ) باشد خود یک سند تجاری است و در صورت برگشت می تواند ازطریق محاکم مطالبه نماید و یا این سند را در بازار خرج کندبعلاوه شرطی نشده است که این چک فاقد محل بوده وی حق فسخ معامله راداشته باشد


در صورت تخلف فروشنده از شرط مزبور حق خیار فسخ برای خریدارثابت است


نظر باینکه نامه واظهارنامه خواهان خطاب به خوانده مطابق مدلول ماده 7 قرارداد تنظیم نشده ومطابق موازین قانونی بخوانده اطلاع نگرددیه است بنابراین شرایط استفاه از خیار فسخ حاصل نگردیده است


مستفاد از قرارداد آنستکه انجام موضوع معامله در مهلت مقرره صورت میگیرد بنابراین حق خودداری فروشنده از انجام موضوع تعهد در قرارداد نیز بهمین مهلت است - خسارت تاخیر در انجام تعهد


چون در بیعنامه قید گردیده ( چنانچه هر یک از طرفین حاضربه انجام معامله نگردیدندمتعهد گردیده اندمبلغ پنج میلیون ریال به دیگری پرداخت و معامله فسخ گردد) درخواست الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بی مورد است


کافه خیارات اسقاط گردیده و نمی تواند از خیار تبعض صفقه و استرداد ثمن استفاده نماید