×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

خواسته دعوی تقابل آنست که با توجه به مستندات تقدیمی ، دادگاه به استناد مواد441 و442 ق 0م بارعایت به قیمت گذاری کل موردمعامله و نسبتی که به 5 1 هکتار زمین تعلق می گیرد تهاتر نماید


ملکی که به جهت تصویب نقشه جامع شهری ارزش معاملاتی خود را در واقع امر از دست داده چنانچه قسمتی از موضوع معامله قرار گیرد خریدار می تواند تحت عنوان تبعض صفقه اقدام به فسخ آن نماید


با توجه به خواسته خواهان و شرح دادخواست و اینکه طبق قولنامه اسنادی متراژ زمین بطور منجز تعیین نشده بود، و به فرض معین و معلوم بودن آن خیار تبعض صفقه مصداق پیدا کرده است


با توجه به اینکه قسمتی از اراضی مورد معامله در حریم جاده قرار دارد مستندا بمواد391و441 ق 0م حکم به فسخ معامله صادر شده است


از مصادیق ماده 435 ق 0م در فوریت خیار عیب


کارشناس نظر داده است که ذغال سنگ مورد دعوی در اثر طول مدت و به حالت دپو ماندن معیوب گردیده دعیو خواهان مبنی برفسخ معامله بعلت معیوب بودن مبیع من حیث المجموع غیر موجه است


دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان برای انیکه معلوم شود آیا مبیع معیوب بوده یاخیر وهمچنین قمیت واقعی مبیع در زمان معامله چه میزان بوده است جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص داده است


طبعا معامل فضول مسئول معامله غیر جائز خود ملزم به رد ثمن خواهد بود


نظر دادگاه اسقاط خیارات مندرج در سند ناظر بمطالبه ارش نیست وامکان فسخ معامله مانع مطالبه ارش نیست


هرچند که خوانده دعوی مدعی عیب وغبن در معامله انجام شده می باشد ولی نظر بانیکه مشارالهیا در موردادعاهای خود بدادگاه صالح مراجعه ننموده و بدون رسیدگی واحراز صحت مدعا اعتراضات وی بر نظریه صادره وارد نیست


در ذیل مبایعه نامه قید شده که ملک دارای عقب نشینی می باشد و خریدار از آن آگاهی کامل دارد


حق فسخ بعلت عیبی که در کالا از ابتدا بوده ودادگاه آن راتائید کرده واصولا خرید و فروش زمین را مخالف با ماده 10ق 0م تشخیص داده است


خوانه به صحت معامله اقرار نموده النهایه ادعای نقص و عیب در آپارتمان نموده است


اساسا وارد شدن نقص به مساحت مغازه و در مسیر قرارگرفتن قسمتی از آن خود نوعی عیب است که می تواند معامله انجام شده را به لحاظ عیب در موضوع آن منشاء ثبوت خیار عیب قرار دهد


با توجه به نظریه کارشناس وسیله نقلیه کلا جمع آوری شده و پلاکهای شاسی دستکوب وغیرقانونی می باشد علیهذا دعوی خواهان مقروم بصحت تلقی ومستندا بماده 422ق 0م عقیده به فسخ معامله را دارد


خریدار می تواند با اخذ ارش موردمعامله را قبول یا آن را فسخ نماید


ادعا و مدافعات خوانده اصلی (خواهان دعوی متقابل ) در باب فسخ معامله براساس غبن بوده است و نه استفاده ازخیارشرط وتخلف شرط


باعدم تسلیم نماینده قضائی خوانده به ادعای خواهان درخصوص تحقق غبن معامله و منتفی بودن موضوع مابه التفاوت قیمت برای خریدار فقط حق درخواست فسخ معامله متصور می باشد و دعوی مابه التفاوت قیمت قابلیت پذیرش را ندارد


استفاه از خیار غبن فوریت دادر که دلیلی بر استفاده از آن به فوریت ارائه نگردیده است


خواهانهای تقابل بعد از علم به غبن از خیار غبن استفاده نکرده اند واقدام قانونی با عنایت به فوریت غبن بعمل نیاورده اند