×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

اعلام فوریت غبن مطابق ماده 420ق 0م احراز نمی گردد


استفاده از خیار غبن فوری است و فاصله دو تاریخ (معامله 69 8 1 و تاریخ تقدیم دادخواست 1370 11 14 ) با فوریت استفاده از خیار غبن منافات دارد


با توجه به محتویات پرونده و کیفیت اقامه دعوی از جانب خواهان و با لحاظ مقررات ماده 420 ق 0م نظریه دادگاه تائید می شود


دادگاه در شرایطی که خوانده اصلی مدعی غبن در معامله گردیده اقتضاء داشته که با جلب نظر کارشناس روشن می نمود که مبیع در تاریخ وقوع معامله به چه مبلغی ارزش داشته است


در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد


خواهان سئوال نموده است در اعتراض به رای دادگاه که آیا در عرف جامع یک ششم قیمت کل ملک در مغبون شدن قابل مسامحه است که دیوان نیز همچون دادگاه قابل مسامحه دانسته است


خوانده اهل محل وعالم به قیمت بوده و کسی که بعلت احتیاج به پول ملک خود را ارزانتر از قیمت واقعی بفروشد خیارفسخ نخواهد داشت


ارزش ملک وماشین آلات کارخانه ملاک تعیین ارزش سهام مورد معامله نمی تواند باشد بلکه ارزش روز سهام در عرف بازار که بستگی به عوامل متعدد داشته ملاک عمل بوده است


در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله نیز منظور گردد


با فرض اینکه مغبون شده باشد چون عالم به قیمت عادلانه بوده به استنادماده 418 ق 0م خیار فسخ نخواهد داشت


استناد دادگاه بماده 418و420 ق 0م صحیح بوده است


تجدیدنظرخواه حین معامله عالم به قمیت عادله بوده و فرضا مغبون در معامله باشد حق فسخ نخواهد داشت


کارشناس ملک و آب مورد معامله را در تاریخ وقوع معامله مبلغ سی میلیون ریال تعیین نموده (قیمت معامله شده بیست میلیون و پانصد هزار ریال ) و لذا خواسته خواهان موجه (فسخ معامله بعلت غبن فاحش )و حکم بر فسخ معامله و رد مبیع و استرداد ثمن صادر شده است


تفاوت قمیت معادل 427 هزارتومان است که این مبلغ واقعا در خورد توجه است وموقعیت مسامحه ندارد


در غبن فاحش وارجاع امر به نظر کارشناس


بعلت غبن فاحش معامله باطل است واصولا عقد بیع واقع نگردیده لکن مورد پذیرش واقع نشده است


دادگاه دعوی مطروحه را به استناد ماده 417 ق 0م رد نموده است


صدور حکم دادگاه به اسنتاد مادتین 416و417 ق 0م


فرجام خوانده منکر اطلاع از فسخ شده و ضرورت داشت بدرخواست خواهان بدوی مراسم سوگند از خوانده (منکر رجوع نامبرده بوی بوده ) انجام سپس اظهار نظر می کرد


استدلال دادگاه و لحاظ مواد 416و417 ق 0م مبنی برفسخ معاوضه موضوع دو قرارداد به لحاظ وجود غبن فاحش موجه وصحیح تشخیص می شود