×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تفاوت دو قیمت مبلغ هفده میلیون ریال می باشد که دلالت بر مغبونیت و غبن فاحش خواهان داشته که عرفا قابل تحمل نمی باشد


اعتراضات معترض با توجه به مندرجات سند رسمی علی الخصوص اسقاط کافه خیارات که مشتمل بر خیار غبن وخیار ناشی از عدم تادیه ثمن و یا قسمتی از آن در موعدمقرر نیز می باشد وارد وموثر نیست


تفاوت قیمت در حد فاحش و یا افحش - کارشناس خبره نیز مراتب را تائید کرده باشد - از تاریخ اطلاع بر غبن مراتب اعلام فسخ بدون فوت وقت انجام گرفته باشد


با توجه به اینکه فروشنده به محض اطلاع از غبن و به فوریت اعلام فسخ معامله را نموده حکم به فسخ معامله صادر شده است


چنانچه فروشنده از خیار عین استفاده نماید تکلیفی به پرداخت خسارت و یا وجه تخلف و یا وجه التزام به خریدار به لحاظ عدم تخلف ندارد


خیار غبن قانونا در معاملات فقط مصداق دارد و نه تعهدات موضوع ماده 183 ق 0م


استناد خواهان به مواد 412و417و421 ق 0م


خیار رویت وتخلف وصف ناظر بموردی است که مکان را ندیده آنرافقط به وصف بخرد بعد از دیدن معلوم شود آنمال دارای اوصافی که ذکرشده نیست


از مصادیق ماده 408ق 0م


اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن ننماید و به قرائن معلوم گردد مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد


خیار شرط - طرفین بمدت 4 ماه از تاریخ قرارداد باستفاده از شروط مندرج در متن قولنامه مقید گردیده اند - با حصول قصد بایع در التزام به بیع خیار فسخ وی ساقط است


خیار ادعائی بر فرض وجود ساقط گردیده است


قید مدت جهت حضور در دفترخانه و سیاق آن اینستکه مدت مذکور جهت خیار شرط نیز بوده بنابراین ، قرارداد مستند دعوی باطل نمی باشد


اینجانب هنوز ملک را تحویل خریدار نداده و خوانده نیز ثمن را نپرداخت بنابراین ذیحق دوفسخ معامله می باشد و تسلیم بعضی از ثمن نیز موجب سلب حق فسخ بایع نیست


ماده 402 ق 0م فوریت دارد


با توجه به قیود مندرج در ماده 402 ق 0منجمله عدم تسلیم مبیع به مشتری رای صادره واجد ایراد قضائی است


با توجه به محتویات پرونده و قرارداد عادی مربوطه واینکه برای خیار شرط تعیین مدت نشده است در چنین صورتی وفق ماده 401 ق 0م هم شرط و هم بیع باطل است


قطع نظر از اینکه علی فرض تلقی عبارت مذکور در ذیل قراردادبعنوان خیار شرط در قرارداد مورد مشمول مقررات ماده 401 ق 0م می باشد


حق عدول از معامله خیار شرط بوده و مدتی برای آن منظور نگردیده و نتیجتا قرارداد مشمول مقررات ماده 401 ق 0م می باشد


سیاق عبارت قرارداد نشان میدهد مدت مذکور ( از 1369 8 7 تاریخ انعقاد قرارداد تا 1370 3 30 ) مدت خیار بوده و لذا معامله باطل نیست