×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

حق فسخ قرارداد برای غیر متخلف در مدت قرارداد متصور است نه بعد از انقضاء مدت قرارداد و فرضا انفساخ آن


حق پشیمانی بدون مدت برای طرفین قابل فسخ اعلام شده و طبق ماده 401 ق 0م هم شرط خیار وهم بیع باطل است


اگرچه موضوع فسخ قولنامه که در قراردادتنظیمی عنوان شده مقید به زمان معینی نگردیده لیکن در این خصوص فقط شرط مزبور مجهول و باطل است ودیگر این شرط اثری در صحت بیع ندارد


ذیل نوشته عادی که حکایت از خیار شرط برای طرفین دارد لیکن این خیار دارای مدت معین نیست دادگاه معتقد به اعلام بطلان بیع و شرط است


با توجه به بند 8 قرارداد و اختیار فسخ معامله واینکه برای خیار شرط مدت معین نشده هم شرط وهم بیع باطل است


رای داور بر خلاف واقع اصدار یافته زیراکه خیار شرط مدت معین دارد و قرارداد ابرازی در این خصوص حکایتی از تعیین مدت ندارد


ادعای بطلان شرط و عقد به لحاظ عدم ذکر مدت مردود است زیرا در بند دوم قرارداد مهلت مشخص گردیده و مهلت مقرره صرفا برای انجام تشریفات معامله بوده و تاثیری در ماهیت عقد ندارد


نسبت به مطالبه زمانی که دادرسی در جریان بوده و بعلت معلوم نبودن فسخ و یا ابطال معامله از جهت خریدار اولیه و عدم اطلاع مجلوب ثالث از وجود شرطی که مبطل عقد بوده بین مالک اولیه و فروشنده او را مسئول پرداخت اجور خانه نمی داند


با فرض تلقی عبارت مذکور در ذیل قرارداد مستند دعوی بعنوان خیار شرط قید مدت مذکور در قرارداد عرفا ناظر به کل قرارداد منجمله خیار شرط بوده و نتیجتا معامله باطل نمی باشد


خوانده اظهار داشته در شرط تعیین شده مدت معین نشده است ومستندا بماده 401 ق 0م هم شرط باطل است وهم معامله لکن دادگاه نپذیرفته است


اگر ابتداء مدت خیار ذکر نشده باشد ابتداء آن تاریخ عقد محسوب است والا تابع قرارداد متعاملین است


خوانده نسبت به شرط تعهد خود که در حین عقد بیع بین مامقرر شده بود اقدام ننموده لذا بیع مستنبط ازمواد399-400و401 ق 0م باطل و قابل فسخ است


تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه به خریدار بپردازد برای تحکیم معامله است ودلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد


طرفین توافق بر قبول فسخ در قبال وجه تعیین شده نموده اند دیگر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال بدون رعایت موضع طرفین نسبت به شرط مزبور فاقد وجاهت قانونی بوده


خیار فسخ برای فروشنده استنباط نمی شود بلکه این قید صرفا بمنظور ضمان اجرا جهت پرداخت ثمن معامله در مهلت مقرر توسط خریدار بوده است


قطع نظر آنکه انعقاد قراردادی الزام آور برای متداعیین محقق نیست با فرض تحقق این معنا چنانچه حق فسخی برای متداعیین یا احد از آ;ها پیش بینی شده باشد در صورت احراز شرایط ذینفع می تواند با اعمال حق پیش بین یشده مراتب را به طرف مقابل اعلام دارد


از مصادیق ماده 399 ق 0م


طرفین با قرار دادن این ضرب الاجل برای ممتنع هم خیار شرط قرار داده اند


معترض به رای به اسناد به خیار شرط ماده 399 ق 0م تقاضای نقض آنر نموده است


نحوه انشاء توضیحات بیعنامه بهیچوجه با خیار شرط انطباق ندارد تا چنین تعبیر شود خیار شرط از شمار خیارات ساقط شده مستثنی گردیده است