×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه حاکمیت بر جزایر فارسی و العربی و تحدید حدود فلات قاره بین ایران و عربستان سعودی


آئین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی


قانون راجع به اجازه تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی


قانون اصلاح قانون تاسیس سازمان بنادر و کشتیرانی و تعرفه حقوق و عوارض بندری


قانون الحاق یک تبصره به قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح بعضی از مواد و الحاق مواد جدید به قانون بیمه های اجتماعی کارگران


قانون الحاق موادی به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی مربوط به ایجاد طبقه همافران


قانون ساختمان های محل نمایندگی های شاهنشاهی در کشورهای خارجی


قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون انتقال افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به ژاندارمری کل کشور


قانون الحاق یک تبصره به ماده 65 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیل نیروی پایداری و الحاق دو تبصره به ماده 9 و یک ماده به قانون مذکور


قانون انتقال نیروی پایداری به ژاندارمری کل کشور


قانون تشکیل نیروی پایداری


قانون تشکیل سازمان های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری


قانون متمم بودجه سال 1347 کل کشور


قانون اصلاح ماده 8 از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تشکیل هیات امنا دانشسرای عالی


قانون تکمیل ماده 2 قانون تاسیس دبستان های چهار کلاسه ملی و دبیرستان های دولتی


قانون راجع به تاسیس دبستانهای چهار کلاسه ملی و دبیرستانهای غیر دولتی